นางสาว ธัญญรัตน์ ยารักษ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งาน : งานบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 024337098 #29031

E-Mail : thanyarat.yar@mahidol.ac.th

การศึกษา

2555 ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย