นางสาว นวพร นาคสุกปาน

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

งาน : งานบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 024337098 #21011

E-Mail : nawaporn.nak@mahidol.ac.th

การศึกษา

2556 ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, ไทย