ผศ.ดร.กภ. ประเสริฐ สกุลศรีประเสริฐ

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

โทรศัพท์ : 024415450 #21605

E-Mail : prasert.sak@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2551 ปริญญาเอก ปร.ด. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2546 ปริญญาโท วท.ม. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2543 ปริญญาตรี วท.บ.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

งานวิจัยที่สนใจ

Musculoskeletal disorders
Physical therapy modalities

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2563
Janyathitipath T, Sakulsriprasert P, and Kantha P. การตอบสนองขององศาการแอ่นของกระดูกสันหลังส่วนเอวและตัวแปรอื่นๆทางชีวกลศาสตร์หลังจากยืดกล้ามเนื้องอสะโพกแบบเกร็ง-ผ่อนคลาย: การศึกษาเชิงทดลอง. Srinagarind Medical Journal 2020;35(4):.
2558
Kuwiboonsilp W, Sakulsriprasert P, Pichaiyongwongdee S, Adisaiphaopan R, Mingsoongnern S . Immediate Effect of Muscle Energy Technique and Mobilization on External Rotation Angle in Individuals with Shoulder Adhesive Capsulitis. Indian Journal of Physiotherapy and Occupational Therapy. 2015; 9(2): 220-6.
2557
2556
2555
2554
2553
Sakulsriprasert P, Vachalathiti R, Vongsirinavarat M, Kantasorn J.. Effect of Physical Therapy Treatments with and without Spinal Mobilization in Individual with Acute Nonspecific Low Back Pain: A Randomized Trial. Indian Journal of Physiotherapy and Occupational Therapy 2010; 4(4): 107-11.
Sakulsriprasert P, Vongsirinavarat M, Thammajaree C, Khoblueng D, Sunthornwiriyawong K. Effect of Superficial Heating Duration on Plantarflexor Extensibility. Songklanagarin Medical Journal 2010; 28(6): 295-304.
2549

Proceeding

2563
Hakim S, Vachalathiti R and Sakulsriprasert P. Comparison of Clinical Tests between Mild and Moderate Pain Intensity in Office Workers with Non-specific Chronic Low Back Pain. Proceeding of The International Physical Therapy Research Symposium 2020
Chokboontiyanon P, Bunprajun T and Sakulsriprasert P. Muscle Activity of Lower Trapezius Exercises in Individuals with Lower Trapezius Weakness. Proceeding of The International Physical Therapy Research Symposium 2020. 4 June 2020.
2562
Soonthonsawat S, Bunprajun T,Sakulsriprasert P, Pipatkasira P, Thammajaree C, Kunanusornchai S, and Sa-ngounsak T. Immediate Effect of an 808-909 nm Ga-Al-Ar High Laser Therapy on Visual Analog Scale and Functional Ability in Individuals with Lateral Elbow Pain. Proceeding of The 9 th STOU National Research Conference .29 พฤศจิกายน 2562
2559
Jalayondeja C, Jalayondeja W, Vachalathiti R, Bovonsunthonchai S, Sakulsriprasert P, Kaewkhuntee W, Bunprajun T, Upiriyasakul R. Health Worker’s Knowledge, Skill and Attitude towards Physical Activity Promotion Based on Thai Physical Activity Guideline (TPAG). Proceeding of The 3rd International Physical Therapy Conference and The 4th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2016 during 14-16 December 2016: 225-226. (abstract)
2557
Sakunkaruna S, Sakunkaruna Y, Sakulsriprasert P. Content validity of the Kujala Patellofemoral Questionnaire: Thai version. Proceeding The 2nd IPTC & the 2nd PTMURS; 30 July - 1 August 2014; Mahidol University, Bangkok: 228 - 39.
Eak-udchariya P, Jalayondeja W, Sakulsriprasert P. Activation of Transversus Abdominis/Internal Abdominal Oblique during Stabilization Exercises by 3 Difference Type of Feedback in Asymtomatic Subjects. Proceeding the 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (2ndAGRC); 5-7 February 2014; Bangkok: 990-6.

Review article

2558
Sakulsriprasert P, Limpasutirachata K. Core stabilization exercise and movement system impairment approaches for patient with movement control impairment: A review article. KKU Research Journal 2015; 20(4): 480-92.

รายวิชาที่สอน

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

PTPT 310 อวัยวะเทียม กายอุปกรณ์ และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก

PTPT 314 การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย 3

PTPT 315 การขยับ ดัด ดึง ข้อต่อ และการรักษาด้วยมือ

PTPT 316 กายภาพบำบัดในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

PTPT 541 Professional Manipulative Therapy I

PTPT 552 Musculoskeletal system disorders and management

PTPT 556 Specialized Physical Therapy Practice I

PTPT 587 Theory and management of pain

PTPT 613 Critical Reading in Physical Therapy Reports

PTPT 616 Diagnostic Screening for Physical Therapist

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

PTPT 662 Research methodology and statistical analysis

PTPT 663 Contemporary Topics in Physical Therapy

PTPT 664 Physical Therapy Research Acquisition

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

PTPT 701 Advanced Research Methodology in Health Sciences

PTPT 702 Advanced Measurement and Evaluation for Physical Therapist 3

การทำงาน

2551 - ปัจจุบัน อาจารย์

งานบริหาร

2015 - 2017รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ