อ.ก.บ. สุพรรษา ตาใจ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอาจารย์

งาน : ฝ่ายจิตสังคม

โทรศัพท์ : 024415450 #20903

E-Mail : supansa.taj@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2555 ปริญญาโท ศศ.ม.(จิตวิทยาพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
2549 ปริญญาตรี วท.บ.(กิจกรรมบำบัด) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2559

Proceeding

Tajai S, Chatthong W, Khemthong S. Volitional and Social Skills Assessment of Thai Autistic Students. Proceeding of The 3rd International Physical Therapy Conference and The 4th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2016 during 14-16 December 2016: 220-1. (abtract)