อ.ก.บ. อุทัยกาญจน์ ธนะเพทย์

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอาจารย์

งาน : ฝ่ายกาย

โทรศัพท์ : 024415450 #20906

E-Mail : uthaikan.tha@mahidol.ac.th

การศึกษา

2552 ปริญญาโท ศษ.ม. (การส่งเสริมสุขภาพ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
2549 ปริญญาตรี วท.บ.(กิจกรรมบำบัด) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2559