กภ. อังสุนี มีศรีสุข

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

งาน : งานกายภาพบำบัด

E-Mail : aungsunee.mee@mahidol.ac.th

การศึกษา

2555 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

การทำงาน

2556 - ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด

การอบรม

2019/07/25 - 2019/07/26 อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงาน" หัวข้อ Essential skills for clinical teachers, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/06/21 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน ตามหลักสูตร สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/05/31 - 2019/06/02 ประชุมวิชาการ The 4th Siriraj Stroke Conference 2019 หัวข้อ "Closing The Gap In Stroke Care", โรงแรมโรสวู้ด แบงกอก
2019/03/14 - 2019/03/15 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบำบัดโดยการแก้ปัญหาเพื่อลดปัญหาการฆ่าตัวตาย" จัดโดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรม อโมราท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่
2018/08/30 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันและระงับอัคคีภัย”, ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/08/01 - 2018/08/03 โครงการอบรม Moving forward through Aged Society (SICMPH 2018), คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/06/15 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน ตามหลักสูตร สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/05/21 - 2018/05/23 Diagnostic Screening: When to refer to specialists ?, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/01/19 - 2018/01/21 The 3rd Siriraj Stroke Conference 2018 หัวข้อ The Future of Stroke Care, ณ อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
2017/07/03 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน ตามหลักสูตร สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ศูนย์กายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล
2016/06/30 อบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานคลินิกกายภาพบำบัด เรื่อง “การสอนข้างเตียง” , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2016/06/06 โครงการอบรม เรื่อง Biomechanics and Pathomechanics of Ankle and Foot : Application for Clinician, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2016/04/27 - 2016/06/15 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง Kinematic Linkage Imbalance (K.L.I.M.B.) , คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2016/04/22 หลักสูตรการรอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย , คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2015/12/18 Clinical KT Taping in Musculoskeletal Condition, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2015/06/24 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน ตามหลักสูตร สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/06/22 โครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านฝึกงานทางคลินิกกายภาพบำบัดเรื่อง การเขียนบันทึกและเขียนรายงานผู้ป่วยตามแบบบัญชีสากลเพื่อจำแนกการทำงาน ความพิการ สุขภาพ (ICF), คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2015/06/04 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันและระงับอัคคีภัย”, ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2014/10/30 - 2014/10/31 Practical and Case Based Neurology : Siriraj Neuroscience Annual Conference (SNAC4), คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
2014/03/26 - 2014/03/28 How to effectively implement therapeutic exercise for individuals with stroke?, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2014/02/05 โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2013/06/26 โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล

การศึกษาดูงาน

2014/04/02 ตัวแทนฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เพื่อศึกษาดูงานด้านอุบัติการณ์ความเสี่ยง, รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์

วิทยากร

2020/11/21 Post-stroke shoulder pain: Evidence-based practice ในการประชุม The 5 SISC: Brain and Heart, โรงพยาบาลหัวหิน
2019/03/23 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน วิทยากรบรรยายร่วม เรื่อง "60 ใครว่าแก่", คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/11/25 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน วิทยากรบรรยายร่วม เรื่อง "ผ่อนสมองคลายความเครียด", คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/10/29 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน วิทยากรบรรยายร่วม เรื่อง รู้ทันก่อน (หก) ล้ม, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2014/11/22 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน วิทยากรบรรยายร่วม เรื่อง ขยับกาย ปรับความดัน, ศูนย์กายภาพบำบัด ม. มหิดล
2014/08/14 โครงการกายภาพบำบัดกับการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที่5, ชุมชนวัดสาลวัน ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
2014/03/22 โครงการความรู้สู่ประชาชน วิทยากรบรรยายร่วมเรื่อง "ยืดสาย คลายเส้น" , ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด ม. มหิดล, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2013/10/26 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง "อัมพฤกษ์-อัมพาต ภัยร้ายที่ใกล้ตัวคุณ", ศูนย์กายภาพบำบัด ม. มหิดล

ผลงานอื่นๆ

2019/06/07 บทความเรื่อง “ขึ้นเครื่องบินอย่างไรให้สนุก ลุกนั่งสบาย ", เว็บไซต์ ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/05/31 บทความเรื่อง " Heatstroke โรคยอดฮิตในฤดูร้อน ", เว็บไซต์ ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/05/21 บทความเรื่อง " ดื่มน้ำอุ่นวันละนิด ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไป ", เว็บไซต์ ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/05/15 บทความเรื่อง " รู้ไว้ ห่างไกล เส้นเลือดขอด(ที่ขา) ", เว็บไซต์ ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019 แผ่นพับ " รู้ไว้ห่างไกล เส้นเลือดขอด ", เว็บไซต์ ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019 แผ่นพับ " Heatstroke โรคยอดฮิตในฤดูร้อน ", เว็บไซต์ ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019 แผ่นพับ " ขึ้นเครื่องบินอย่างไรให้สนุก ลุกนั่งสบาย", เว็บไซต์ ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019 แผ่นพับ " ดื่มน้ำอุ่นวันละนิด ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไป ", เว็บไซต์ ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/11/27 - 2017/11/28 ออกหน่วยให้บริการกายภาพบำบัด World Stroke Day : วันโรคหลอดเลือดสมองโลก ปี 2560, โรงพยาบาลศิริราช
2017/04/27 บันทึกเทป " รายการลุยไม่รู้โรย : ช่อง Thai PBS " โดยให้สัมภาษณ์และสาธิตวิธีการปฎิบัติท่าออกกำลังกายในหัวข้อ "การออกกำลังกายของผู้สูงอายุด้วยยางยืด(Theraband) และไม้พลอง" , ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/08/07 ออกหน่วย ให้บริการกายภาพบำบัด งานวันแม่ ณ ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, สำนักอธิการบดี ม.มหิดล