อ.ดร.ก.บ. มะลิวัลย์ เรือนคำ

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : ฝ่ายกาย

โทรศัพท์ : 024415450 #20904

E-Mail : maliwan.rue@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2560 ปริญญาเอก สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2550 ปริญญาโท M.Sc. (Clinical Psychology) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2545 ปริญญาตรี วท.บ. (กิจกรรมบำบัด) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย

งานวิจัยที่สนใจ

ทักษะชีวิตในเด็กที่ต้องการความพิเศษ : แนวคิด, การประเมิณ, โปรแกรมการรักษา
เด็กออทิสติก
โปรแกรมฝึกพ่อแม่ให้มีส่วนร่วมในการบำบัด
ผู้สูงอายุ : การส่งเสริมสุขภาพ

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2562
2552
Reunkum M, Khemthong S. Life Skills for Autistic Children through Viewpoint of Carers. Chiangmai Associated Medical Sciences Journal 2009; 42(2): 112-9.

Proceeding

2562
ศุภลักษณ์ เข็มทอง มะลิวัลย์ เรือนคำ และ วินัย ฉัตรทอง.. ผลการพัฒนาตนเองด้านบุคลิกภาพและการรับรู้ของผู้เรียนในรายวิชาสุนทรียการเปลี่ยนแปลง. หนังสือประมวลบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อสังคมที่หลากหลาย “Inspiring Student Learning for Diverse Societies” 2019.
2557
Rueankam M, Pradabmook-Sherer P. “I did not give up to fate”: Agency and Struggling Experiences of Thai women with disabilities. Ratchasuda International Conference on Disability 2014. Ratchasuda College, Nakorn Prathom

รายวิชาที่สอน

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมบำบัด)

PTOT 110 บทนำสู่กิจกรรมบำบัด

PTOT 112 หลักการพื้นฐานของกิจกรรมบำบัด

PTOT 221 สมรรถนะการประกอบกิจกรรมตลอดช่วงชีวิต

PTOT 222 การประเมินขั้นพื้นฐานสำหรับนักกิจกรรมบำบัด

PTOT 229 การสังเกตและการให้เหตุผลทางคลินิกพื้นฐาน

PTOT 232 กิจวัตรประจำวันและการฟื้นฟูสมรรถภาพ

PTOT 233 การวิเคราะห์และการปรับสื่อเพื่อกิจกรรมบำบัด

PTOT 236 กิจกรรมบำบัดสำหรับเด็กและวัยรุ่น 1

PTOT 236 (covid-19) กิจกรรมบำบัดสำหรับเด็กและวัยรุ่น 1

PTOT 238 ความรู้พื้นฐานด้านการดูแลผู้ป่วยสำหรับนักกิจกรรมบำบัด

PTOT 239 กิจกรรมบำบัดจิตสังคม 1

PTOT 239 (covid-19) กิจกรรมบำบัดจิตสังคม 1

PTOT 322 การดัดแปรสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีเครื่องช่วย

PTOT 331 กิจกรรมบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ

PTOT 339 กิจกรรมบำบัดจิตสังคม 2

PTOT 340 กิจกรรมบำบัดสำหรับเด็กและวัยรุ่น 2

การทำงาน

2551 - ปัจจุบัน อาจารย์