อ.ดร.ก.บ. มะลิวัลย์ เรือนคำ

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : ฝ่ายกาย

โทรศัพท์ : 024415450 #20904

E-Mail : maliwan.rue@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2560 ปริญญาเอก ปร.ด. (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2550 ปริญญาโท M.Sc. (Clinical Psychology) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2545 ปริญญาตรี วท.บ. (กิจกรรมบำบัด) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย

งานวิจัยที่สนใจ

Cognitive functions and mental health in elderly
Psychosocial occupational therapy in children and adolescent

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2564
2562
2552
Reunkum M, Khemthong S. Life Skills for Autistic Children through Viewpoint of Carers. Chiangmai Associated Medical Sciences Journal 2009; 42(2): 112-9.

Proceeding

2562
ศุภลักษณ์ เข็มทอง มะลิวัลย์ เรือนคำ และ วินัย ฉัตรทอง.. ผลการพัฒนาตนเองด้านบุคลิกภาพและการรับรู้ของผู้เรียนในรายวิชาสุนทรียการเปลี่ยนแปลง. หนังสือประมวลบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อสังคมที่หลากหลาย “Inspiring Student Learning for Diverse Societies” 2019.
2557
Rueankam M, Pradabmook-Sherer P. “I did not give up to fate”: Agency and Struggling Experiences of Thai women with disabilities. Ratchasuda International Conference on Disability 2014. Ratchasuda College, Nakorn Prathom

รายวิชาที่สอน : 2564-08-01 ถึง 2565-07-31

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมบำบัด)

PTOT 222 การประเมินขั้นพื้นฐานสำหรับนักกิจกรรมบำบัด

PTOT 229 การสังเกตและการให้เหตุผลทางคลินิกพื้นฐาน

PTOT 232 กิจวัตรประจำวันและการฟื้นฟูสมรรถภาพ

PTOT 233 การวิเคราะห์และการปรับสื่อเพื่อกิจกรรมบำบัด

PTOT 236 (covid-19) กิจกรรมบำบัดสำหรับเด็กและวัยรุ่น 1

PTOT 237 การปรับศักยภาพกิจกรรมการดำเนินชีวิต

PTOT 237 (covid-19) การปรับศักยภาพกิจกรรมการดำเนินชีวิต

PTOT 238 ความรู้พื้นฐานด้านการดูแลผู้ป่วยสำหรับนักกิจกรรมบำบัด

PTOT 331 กิจกรรมบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ

PTOT 338 กิจกรรมบำบัดในชุมชน

PTOT 339 กิจกรรมบำบัดจิตสังคม 2

PTOT 341 ทักษะการให้เหตุผลทางคลินิกของกิจกรรมบำบัด

การทำงาน

2551 - ปัจจุบัน อาจารย์