กภ. ลออรัตน์ สุทธิวิริยะกุล

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

งาน : งานกายภาพบำบัด

E-Mail : laorrat.sut@mahidol.ac.th

การศึกษา

2556 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2561

การทำงาน

2556 - ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด

การอบรม

2020/01/22 - 2020/01/24 Movement system impairment of Lumbar spine, คณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล
2019/09/27 อบรมอัคคีภัย, ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
2019/06/21 อบรม CPR, ศูนย์กายภาพบำบัด มหิดล
2019/05/22 - 2019/05/24 การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการทางกายภาพบำบัดหัวข้อ Advanced Functional Therapy and Correction Techniques in Lumbosacral Dysfunction, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/09/18 อบรมการใช้เครื่องมือ Targeted Radiofrequency Therapy(TRT) ของบริษัท BTL, บริษัท BTL
2018/09/10 - 2018/09/11 อบรมเรื่อง Muscle Rehabilitation Activation in Body Conditioning, โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
2018/08/30 อบรมอัคคีภัย, ศูนย์กายภาพบำบัดม.มหิดล
2016/12/22 - 2016/12/23 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Physical Therapy: Update in Management for Running Conditions, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/07/01 โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงานคลินิก: แรงบันดาลใจ CI ที่รัก, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2016/04/22 โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชนทั่วไป ตามหลักสูตรสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า
2016/02/13 - 2016/02/14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ธาราบำบัดขั้นก้าวหน้า Hydrotherapy, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/12/18 Clinical KT Taping in Musculoskeletal Condition, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/12/15 - 2015/12/16 การดูแลภาวะบาดเจ็บทางการกีฬา, โรงแรมทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
2015/12/13 BTL advanced technologies high intensity laser and shockwave therapy, Novotel Hotel Bangkok Ploenchit Sukhumvit
2015/06/29 - 2015/07/01 Assessment and management of Foot Problems in Musculoskeletal System: Multidisciplinary Approach, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2014/10/08 - 2015/06/10 อบรม Physical therapy Management in kinematic linkage imbalance part 2 "secondary body center stabilizers(Cervico-Thoracic) Pain to Cranium & Digits, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/02/05 โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/12/11 Physical therapy management for knee problem, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/10/09 - 2014/03/05 อบรม Physical therapy Management in kinematic linkage imbalance part 1 "primary body center stabilizers(lumbo-pelvic)pain, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/06/26 โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยากร

2020/04/09 ออก Live Facebook เรื่องการออกกำลังกล้ามเนื้อแกนกลางร่างกาย, คณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล
2019/05/25 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ รักษ์เข่า, ศูนย์กายภาพบำบัดมหิดล
2016/02/27 โครงการความรู้สู่ประชาชนเรื่อง “หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทกับกายภาพบำบัด” , ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า
2015/02/21 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชนหัวข้อ''เข่าแท้หรือจะแพ้เข่าเทียม", ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล(ปิ่นเกล้า)
2014/11/01 วิทยากรพิเศษบรรยายหัวข้อ"การฝึกท่ากายบริหารสำหรับผู้ที่มีปัญหาข้อเสื่อม กล้ามเนื้อคอ หลังไหล่ ขา น่องตึงจนเป็นตะคริว", สวนลุมพินี
2014/09/20 วิทยากรพิเศษบรรยายหัวข้อ"การฝึกท่ากายบริหารสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดคอ สะบัก หลัง ไหล่ และข้อเข่า", สวนลุมพินี
2014/08/23 วิทยากรให้ความรู้การบริหารร่างกายเพื่อป้องกันข้อเสื่อมหัวข้อ, สวนลุมพินี
2014/02/22 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชนหัวข้อ''มั่นใจคนไทยไร้พุง", ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล(ปิ่นเกล้า)
2013/06/22 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชนหัวข้อ''สมดุลร่างกายกับกายภาพบำบัด", คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานอื่นๆ

2019 โปสเตอร์ให้ความรู้เรื่อง Lower cross syndrome, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/01/22 - 2018/01/31 ออกหน่วยงานกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 45 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2018 โปสเตอร์ให้ความรู้เรื่อง Low impact exercise, ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
2017 โปสเตอร์ให้ความรู้เรื่องการยืดกล้ามเนื้อก่อนวิ่งแบบไดนามิค, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/02/26 จัดทำโปสเตอร์เรื่อง “ท่ายืดเส้นประสาทแขน - ขา”, , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016 จัดทำโปสเตอร์เรื่อง “ท่ายืดเส้นประสาทแขน - ขา”, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/11/15 กรุงเทพมาราธอน 2015, สวนรมณีนาถ
2015/01/14 - 2015/01/17 งานกีฬามหาวิทยาลับ นนทรีเกมส์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(กำแพงแสน)
2014/11/16 งานวิ่งกรุงเทพมาราธอน, สวนรมณีนาถ
2014/01/17 - 2014/01/21 งานกีฬามหาวิทยาลับ มอดินแดงเกมส์ ขอนแก่น, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2014 จัดทำโปสเตอร์เรื่อง “การบริหารข้อไหล่ติด” , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014 - 2019 จัดกิจกรรมตรวจร่างกายในนักวิ่ง "กายพร้อม ใจพร้อม เราวิ่งได้", ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/11/17 งานวิ่งกรุงเทพมาราธอน, สวนรมณีนาถ