กภ. กนกวรรณ พลสา

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

งาน : งานกายภาพบำบัด

E-Mail : kanokwan.pol@mahidol.ac.th

การศึกษา

2561 ประกาศนียบัตรบัณฑิต กายภาพบำบัดคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2556 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

การทำงาน

2556 - ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด

การอบรม

2019/11/05 - 2019/11/06 The 3rd education symposium in balance diagnostic tests and rehabilitation, Siam@Siam design hotel, Bangkok Thailand
2019/05/22 - 2019/05/24 Advanced functional therapy and correction techniques in lumbosacral dysfunction, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2018/08/02 - 2018/08/03 Shoulder movement impairment, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/06/08 - 2018/06/09 FSPA congress "Athletes shoulder rehabilitation", Scandic grand marina, Helsinki, Finland
2017/04/11 อบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานคลินิกกายภาพบำบัด เรื่องการเขียนบันทึกผู้ป่วยแบบ ICF และการสอนแบบสะท้อนกลับ, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/06/30 โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงานคลินิก: แรงบันดาลใจ CI ที่รัก, มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2016/04/22 โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชนทั่วไป ตามหลักสูตรสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ศูนย์กายภาพบำบัด (ปิ่นเกล้า) มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/02/14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ธาราบำบัดขั้นก้าวหน้า Hydrotherapy, มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2015/12/18 Clinical KT Taping in Musculoskeletal Condition, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/07/06 Disc Therapy, ศูนย์กายภาพบำบัด (ปิ่นเกล้า) มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/10/08 - 2015/06/17 Physical Therapy Management in kinematic linkage imbalance part 2:"Secondary Body Center Stabilizer(Cervico-Thoracic)pain", คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/02/05 หลักสูตรการอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/12/11 Physical Therapy Management for Knee Problems, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/10/09 - 2014/03/05 Physical Therapy Management in kinematic linkage imbalance part 1 " Primary Body Center Stabilizer(Lumbo-Pelvic)pain", คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/06/26 หลักสูตรการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษาดูงาน

2018/05/07 - 2018/06/01 ฝึกงานต่างประเทศ, Penttis idrottsskador & Sjukgymnastik, Vasteras, Sweden

วิทยากร

2556 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง" ขับรถอย่างไร ไม่ให้ปวด ", คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/05/25 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง รัก(ษ์) เข่า, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/08/25 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง สูงอายุสดใส ตรวจเช็คร่างกาย กับกายภาพบำบัด, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/11/24 รายการคนสู้โรค สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS, มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2016/11/19 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง "ภาวะกระดูกพรุน คุณจัดการได้", ศูนย์กายภาพบำบัด (ปิ่นเกล้า) มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/12/19 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง ปวดไหล่ เรารับมือได้, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/12/13 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง"เช็คร่างกาย กับกายภาพบำบัด", คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/09/11 วิทยากรบรรยาย เรื่อง "การดูแลภาวะข้อเข่าเสื่อม", ห้องประชุมโรงเรียนวัดสาลวัน ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
2013/11/16 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง"เช็คร่างกาย กับกายภาพบำบัด", คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานอื่นๆ

2019/11/07 บทความความรู้สู่ประชาชนเรื่อง "การออกกำลังกายเพื่อปรับสมดุลข้อไหล่", คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/10/03 บทความความรู้สู่ประชาชนเรื่อง "Shoulder impingement syndrome", คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/04/25 บทความความรู้สู่ประชาชนเรื่อง "แค่ปวดน่อง ก็ต้องระวัง", คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019 จัดทำโปสเตอร์ "Lower cross syndrome", ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/10/29 จัดทำโปสเตอร์ "Low impact exercise", ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016 จัดทำโปสเตอร์เรื่อง “หลัง strong ท้องกระชับ ขยับ 6 ท่า, มหาวิทยาลัยมหิดล
2014 โปสเตอร์ "รำไทย คลายเส้น", คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/11/17 Standard Chartered Bankok Marathon, สวนรมณีนาถ