กภ. ศิริวรรณ ยศสูงเนิน

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

งาน : งานกายภาพบำบัด

E-Mail : siriwan.yot@mahidol.ac.th

การศึกษา

2556 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ป.บัณฑิต (กายภาพบำบัดคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2554 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2563
เดชวิน หลายศิริเรืองไร, ศิริวรรณ ยศสูงเนิน*, วรวรรณ เอกบุตร, ประเสริฐ สกุลศรีประเสริฐ. ความสัมพันธ์ระหว่างความผิดปกติการเคลื่อนไหวของหลังส่วนล่างและการจำกัดพิสัยการเคลื่อนไหว.ศรีนครินทร์เวชสาร 2563; 35(5):-.
2558

การทำงาน

2556 - ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด

การอบรม

2019/08/15 - 2019/09/27 โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น มหาวิทยาลัยมหิดลรุ่นที่ 23, มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/08/01 - 2018/08/02 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Movement impairment syndrome of shoulder joint” โดย รศ.ดร.วิทยา เมธิยาคม, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2018/06/15 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/04/28 - 2017/04/29 Elastic Therapeutic Taping Method KT 1, 2, โดย ดร.ทศพล เจศรีชัย , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/04/11 อบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานคลินิกกายภาพบำบัด เรื่องการเขียนบันทึกผู้ป่วยแบบ ICF และการสอนแบบสะท้อนกลับ, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/03/24 Update practice of combine electrical stimulation and ultrasound: Sense or Non-sense, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/12/22 Clinical KT Taping in Musculoskeletal Condition, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/10/08 - 2015/06/17 Physical Therapy Management in Kinematic Linkage Imbalance Part 2: "Secondary Body Center Stabilizers (Cervico-Thoracic) Pain to Cranium & Digits", มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/06/13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้ควบคุมฝึกปฏิบัติงานคลินิกกายภาพบำบัด เรื่อง “การสอนข้างเตียง”, มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/12/11 Physical therapy management for knee problems, มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/10/16 - 2014/03/05 Physical therapy management in kinematic linkage imbalance part 1: “Primary body center stabilizers (lumbo-pelvic) pain”, มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/07/04 Sports injuries,from day one to recovery, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/06/26 หลักสูตรการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/05/14 - 2013/05/15 สัมนาอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด, โรงแรม เดอะรอยัล เจมส์ ลอด์จ
2012/12/22 อมรมเชิงปฏิบัติการธาราบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล และสระน้ำ, โรงแรม เดอะรอยัล เจมส์ ลอด์จ
2012/05/16 - 2012/05/18 Diagnosis screening for physical therapy:when to treat? When to refer, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษาดูงาน

2015/05/25 - 2015/06/12 Clinical visiting, Malardalen University, Vasteras, Sweden

วิทยากร

2020/02/22 โครงการความรู้สู่ประชาชนเรื่อง"อย่าปล่อยให้ชินกับอาการชามือ", คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/03/25 - 2019/03/31 ผู้ช่วยวิทยาการThe 2nd Physical Therapy in Scoliosis Course, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/02/25 โครงการความรู้สู่ประชาชนเรื่องบุคลิกภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่ง, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/02/21 โครงการบรรยายความรู้สู่ประชาชน "เข่าแท้หรือจะแพ้เข่าเทียม", ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/02/22 โครงการบรรยายความรู้สู่ประชาชน "คนไทยยุคใหม่ สดใส ไร้พุง", ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานอื่นๆ

2018/11/27 นำเสนอโปสเตอร์งานมหกรรมคุณภาพ เรื่องผลการเปรียบเทียบทัศนคติของผู้เข้ารับบริการต่อการได้รับการรักษาโดยนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 3 และชั้นปี 4 ในปีการศึกษา 2560, มหิดลสิทธาคาร, มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/03/24 โปสเตอร์ให้ความรู้เรื่องการยืดกล้ามเนื้อก่อนวิ่งแบบไดนามิค, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/11/29 นำเสนอโปสเตอร์งานมหรรมคุณภาพ เรื่องทัศนคติของผู้รับบริการต่อการได้รับบริการโดยนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4, มหิดลสิทธาคาร, มหาวิทยาลัยมหิดล