กภ. ขวัญตะวัน เอกสิทธิไพศาล

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

งาน : งานกายภาพบำบัด

E-Mail : kwantawan.ake@mahidol.ac.th

การศึกษา

2556 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

การทำงาน

2556 - ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด

การอบรม

2019/08/08 - 2019/08/09 อบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาเครือข่าย อาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงาน" หัวข้อ Essential skills for clinical teacher, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/06/21 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน ประจำปี 2562 สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/08/30 อบรมอัคคีภัย, ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/07/31 - 2019/03/01 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Vojta Therapy", สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
2017/05/29 - 2017/06/01 อบรมเชิงปฏิบัติการณ์เรื่อง Diagnostic Screening for Physical Therapy, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/04/10 โครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงานคลินิกกายภาพบำบัด อบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด เรื่อง การเขียนแบบบันทึกผู้ป่วยแบบ ICF และการสอนแบบการสะท้อนกลับ, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/06/30 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านฝึกปฎิบัติงนคลินิกกายภาพบำบัด, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2016/04/22 หลักศุตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, ศูนย์กายภาพบำบัด(ปิ่นเกล้า) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/12/18 Clinical KT Taping in Musculoskeletal Condition, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2015/10/05 - 2015/10/16 MAES Therapy Course : Movement Analysis & Education Strategies for children with Cerebral Palsy and similar neurological conditions (Part II), สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
2015/08/17 - 2015/08/28 MAES Therapy Course : Movement Analysis & Education Strategies for children with Cerebral Palsy and similar neurological conditions (Part I), สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
2015/06/24 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2014/04/24 - 2014/04/25 โครงการประชุมวิชาการ กายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 6 หัวข้อ Introductory Bobath-NDT course, โรงแรมเดอะ ทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
2014/02/05 หลักสูตรการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/06/26 หลักสูตรการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยากร

2019/01/19 โครงการอบรมคงามรู้สู่ประชาชน หัวข้อ "Smart Posture, Smart Kids บุคลิกภาพดีได้ ในวัยเด็ก", คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/01/20 โครงการอบความความรู้สู่ประชาชน ในหัวข้อ "การนั่ง W-sitting ในเด็กและปัญหาที่ส่งผลต่อการเดิน", คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/04/01 โครงการอบรมคงามรู้สู่ประชาชน หัวข้อ "หัวข้อ หนูน้อยแข็งแรงสมวัย ด้วยการออกกำลังกายในน้ำ", คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/07/23 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ หนูน้อยดาวน์ (ซินโดรม) ใส พัฒนาการสมวัยด้วยกายภาพบำบัด, ศูนย์กายภาพบำบัด(ปิ่นเกล้า) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/08/16 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ รู้ได้อย่างไรว่าลูกเป็นเท้าแบน, อาคารศูนย์กายภาพบำบัด ปิ่นเกล้า คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานอื่นๆ

2016/09/13 ออกหน่วย : ให้บริการประเมินคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย, โรงเรียนอมรินทราราม
2015/01/10 ออกหน่วย : งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558, สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/01/11 ออกหน่วย : งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557, สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล