นางสาว รัชนี วงศ์สมศรี

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

งาน : งานบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 024337098

E-Mail : ratchanee.won@mahidol.ac.th

การศึกษา

2534 มัธยมศึกษาตอนต้น - โรงเรียนภารตวิทยาลัย, ไทย