ผศ.ดร.กภ. เพชรรัตน์ ภูอนันตานนท์

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

โทรศัพท์ : 024415450 #21804

E-Mail : petcharatana.bhu@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2555 ปริญญาเอก Ph.D (Biomedical Engineering) University of British Columbia, Canada
2552 ปริญญาโท M.A.Sc. (Biomedical Engineering) University of British Columbia, Canada
2547 ปริญญาเอก Ph.D. (Kinesiology) University of Minnesota, United States of America
2546 ปริญญาโท M.A. (Kinesioogy) University of Minnesota, United States of America
2540 ปริญญาตรี วท.บ.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

งานวิจัยที่สนใจ

การยศาสตร์/ปัจจัยมนุษย์

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2564
Raktrakul P, Bhuanantanondh P, Sujirarat D, Chaikittiporn C, Kongtawelert A. Related Factors of Musculoskeletal Disorders among Large-Scale Manufacturing Ceramic Workers in Lampang Province. Journal of Health Education 2021;44(1):152-61.
2563
2562
Kentawai W, Kongtawelert A, Sujirarat D, Bhuanantanondh P. . ความชุกของอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกโครงร่างในผู้ทำหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาเพศหญิง ในอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย. Journal of Science and Technology Mahasarakham University 2019;38(3):282-91.
2561
2560
2557
2555
Chan A, Kwok E, Bhuanantanondh P. Performance Assessment of Upper Limb Myoelectric Prostheses Using a Programmable Assessment Platform. Medical and Biological Engineering and Computing 2012; 32(4): 259-264.

Proceeding

2563
Aung S T, Bhuanantanondh P, Jalayondeja W and Jalyondeia C. The Relationship between Stress and Cardiorespiratory Fitness in Overweight and Obese Office Workers. Proceeding of The International Physical Therapy Research Symposium 2020. 4 June 2020.
Aunkhompet P, Jalayondeja W, Jalayondeja C and Bhuanantanondh P. Association between Back Endurance and Prevalence of Low Back Pain in Overweight and Obese Office Workers. Proceeding of The International Physical Therapy Research Symposium 2020. 4 June 2020.
2560
Khaengkhun P, Bhuanantanondh P, Mekhora K, Jalayondeja C.. Association between Subjective and Objective Assessment of Fatigue.Proceeding of The 2nd Asian Conference on Ergonomics and Design 2017.1-4 June 2017.
Bandidcharoenlert P, Bhuanantanondh P, Jalayondeja W, Jalayondeja C.. Sleeping and Performance among Oil Rig Onshore Shift Workers in Thailand.Proceeding of The 2nd Asian Conference on Ergonomics and Design 2017.1-4 June 2017.
Siriworakunsuk K, Mekhora K, Jalayondeja C, Bhuanatanondh P. Content validity of Online Self-report Questionnaire on Computer Work Related Exposure (OSCWE). Proceeding of The 2nd Asian Conference on Ergonomics and Design 2017.1-4 June 2017.
2559
Chongaonoy N, Bhuanantanondh P, Mekhora K, Jalayondeja W. Development of an Android Application for Reaction Time Test and Finger Tapping Test. Proceeding of The 3rd International Physical Therapy Conference and The 4th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2016 during 14-16 December 2016: 146-58.
Juntongsree M, Mekhora K, Bhuanantanondh P. Comparison of Neurodynamic Response and Pain in Experienced and Non-Experienced Thai Dancers. Proceeding of The 3rd International Physical Therapy Conference and The 4th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2016 during 14-16 December 2016: 197-209.
2557
Charoen K, Bhuanantanondh P, Mekhora K. Effects of ergongmic trianing on musculoskeletal symptoms and postural risk factorsin computer users. Proceeding the APOSHO 29 the 29th Annual conference of Asia Pacific Occupational Safety & Health Organization; 2-6 July 2014; Bangkok.

Book

2558
Suwandee P, Mekhora K, Jalayondeja C, Bhuanantanondh P. Self-screening test for upper extremity musculoskeletal disorders in computer users. In: Yamamoto S, editor. New ergonomics perspective. Boca Raton: CRC Press; 2015. p. 79-84.

รายวิชาที่สอน : 2564-08-01 ถึง 2565-07-31

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

PTPT 420 การยศาสตร์ สุขภาพและสุขภาวะ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

PTPT 661 Evaluation and measurement for physical therapy

PTPT 662 Research methodology and statistical analysis

PTPT 664 Physical Therapy Research Acquisition

PTPT 667 Advanced motor control and motor learning

PTPT 673 Applied biomechanics for movement therapy

PTPT 676 Independent research study