นาย นพกฤษฎิ์ วัชรเลิศฐิติกุล

ตำแหน่ง : นักวิชาการเวชสถิติ

งาน : งานบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 024337098 #29031

E-Mail : noppakit.wat@mahidol.ac.th

การศึกษา

2546 ปริญญาตรี สถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ไทย