นาย นพรัตน์ ฉันสำราญ

ตำแหน่ง : วิศวกร

งาน : งานบริหารธุรการและสารบรรณ

โทรศัพท์ : 024337098 #21051

E-Mail : nopparud.chu@mahidol.ac.th

การศึกษา

2549 ปริญญาตรี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ไทย