อ.ดร.กภ. รัชนก ไกรวงศ์

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

โทรศัพท์ : 024415450

E-Mail : ratchanok.tha@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2560 ปริญญาเอก กายภาพบำบัด (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2550 ปริญญาโท วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2545 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย

งานวิจัยที่สนใจ

Geriatric Physical Therapy
Postural control and balance
Physical Therapy in diabetes
Vestibular Rehabilitation
Musculoskeletal Physical Therapy

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2564
2563
Vongsirinavarat M, Mathiyakom W, Krityakiarana W, Hengsomboon N, Kraiwong R. Survey of attitudes, knowledge, and barriers to evidence-based practice among Thai physical therapists.The Internet Journal of Allied Health Sciences and Practice 2020;18(4):-.
2561

Proceeding

2560
Kraiwong R, Vongsirinavarat M, Hiengkaew V, Wågert P.. Falls in the Older People with Types 2 Diabetes Mellitus. Proceeding of WCPT-AWP&PTAT Congress 2017. 28-30 June 2017.
2552
Siratechawiwat A, Lanlua P, Baimai S, Niyomchan A, Thadmala R, Sricharoenvej S. Alterations of the hepatic stellate cells in streptozotocin-induced diabetic rats. Proceedings of the Anatomy Association of Thailand (32nd Annual conference); 29 April - 1 May 2009; Mahidol University, Bangkok: 101-2.

รายวิชาที่สอน : 2564-08-01 ถึง 2565-07-31

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

PTPT 222 ประสาทกายวิภาคศาสตร์

การทำงาน

2545 - ปัจจุบัน อาจารย์