อ.ดร.กภ. รัชนก ไกรวงศ์

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

โทรศัพท์ : 024415450

E-Mail : ratchanok.tha@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2562 ปริญญาเอก กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2550 ปริญญาโท วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2545 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย

งานวิจัยที่สนใจ

กายภาพบำบัดในระบบหัวใจหลอดเลือด และระบบทางเดินหายใจ
กายภาพบำบัดในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2563
Vongsirinavarat M, Mathiyakom W, Krityakiarana W, Hengsomboon N, Kraiwong R. Survey of attitudes, knowledge, and barriers to evidence-based practice among Thai physical therapists.The Internet Journal of Allied Health Sciences and Practice 2020;18(4):-.
2561

Proceeding

2560
Kraiwong R, Vongsirinavarat M, Hiengkaew V, Wågert P.. Falls in the Older People with Types 2 Diabetes Mellitus. Proceeding of WCPT-AWP&PTAT Congress 2017. 28-30 June 2017.
2552
Siratechawiwat A, Lanlua P, Baimai S, Niyomchan A, Thadmala R, Sricharoenvej S. Alterations of the hepatic stellate cells in streptozotocin-induced diabetic rats. Proceedings of the Anatomy Association of Thailand (32nd Annual conference); 29 April - 1 May 2009; Mahidol University, Bangkok: 101-2.

รายวิชาที่สอน

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

PTPT 205 กายวิภาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์ 2

PTPT 206 กายวิภาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์ 3

PTPT 207 กายวิภาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์ 4

PTPT 208 การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบำบัด

PTPT 315 การขยับ ดัด ดึง ข้อต่อ และการรักษาด้วยมือ

PTPT 316 กายภาพบำบัดในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 1

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

PTPT 552 Musculoskeletal system disorders and management

PTPT 587 Theory and management of pain

การทำงาน

2545 - ปัจจุบัน อาจารย์