ผศ.ดร.กภ. คมศักดิ์ สินสุรินทร์

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

โทรศัพท์ : 024415450 #20605

E-Mail : komsak.sin@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2555 ปริญญาเอก ปร.ด.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2550 ปริญญาโท วท.ม.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2547 ปริญญาตรี วท.บ.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

งานวิจัยที่สนใจ

การควบคุมประสาทยนต์และชีวกลศาสตร์ของการเคลื่อนไหวมนุษย์
การฟื้นฟูทางกีฬาและการป้องกันการบาดเจ็บ
กายภาพบำบัดทางออร์โธปิดิกส์และกีฬา

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2563
2562
2561
สุธิดา สกุลกรุณา, พีร์มงคล วัฒนานนท์, คมศักดิ์ สินสุรินทร์. การเปรียเทียบองศาการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังส่วนอกและเอวและองศาการหมุนเข้าในของข้อสะโพกในนักกอล์ฟไทยมือสมัครเล่นที่มีและไม่มีอาการปวดหลัง (The comparison angles of the thoracic, lumbar spine and hip internal rotation movement in Thai amateur golf players with and without low back pain.) วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (Journal of Sports Science and Technology) 2018;18(2):109-19.
2560
2559
2558
2556

Proceeding

2563
Tenriwulan A F, Sinsurin K, Vachalathiti R and Areerak K. Navicular Drop Height, Force Distribution Characteristics, and Pelvic Obliquity in Asymptomatic Runners. Proceeding of The International Physical Therapy Research Symposium 2020. 4 June 2020.
2560
Nanbancha A, Tretriluxana J, Limroonreungrat W, Sinsurin K.. Brain and Neuromuscular Maladaptation of the Muscles Controlling ankle joint in Atheletes with Chronic Ankle Instability. Proceeding of WCPT-AWP&PTAT Congress 2017. 28-30 June 2017.
Pluemjai S, Sinsurin K, Vachalathiti R. Hip Joint Kinetics and Muscle Activity of Gluteus Medius while Performing Step Tasks in Individuals with Knee Osteoarthiritis. Proceeding of WCPT-AWP&PTAT Congress 2017. 28-30 June 2017.
Sinsurin K, Srisangboriboon S, Pluemjai S, Vachalathiti R. Sagittal power of lower extremity joints during landing in multidirections: A pilot study in female athletes. Proceeding of WCPT-AWP&PTAT Congress 2017. 28-30 June 2017.
2559
Pluemjai S , Sinsurin K, Vachalathiti R, Lamsam C. Hip Joint Kinetics and Gluteus Medius Muscle Activity while Performing Step Tasks in Thai Females with and without Knee Osteoarthritis: A Pilot Study. Proceeding of The 3rd International Physical Therapy Conference and The 4th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2016 during 14-16 December 2016: 135-45.
Nanbancha A, Tretriluxana J,Limroonreungrat W, Sinsurin K. Corticospinal Excitability of the Muscles Controlling Ankle Joint in Athletes with Chronic Ankle Instability: a Pilot Study. Proceeding of The 3rd International Physical Therapy Conference and The 4th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2016 during 14-16 December 2016: 210-1.(abstract)
2558
Sinsurin K, Vachalathiti R, Srisangboriboon S, Pluemjai S . Lover Extremity Flezion Angles and Vertical Ground Reaction Force during Landing in Multidirections: A Pilot Study in Female Athletes. 33rd International Conference Biomechanics in Sport ; 29 June - 3 July 2015.
543
Pluemjai S, Sinsurin K, Vachalathiti R, Lamsam C. Hip Joint Kinetics and Gluteus Medius Muscle Activity while Performing Step Tasks in Thai Females with and without

รายวิชาที่สอน

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

PTPT 206 กายวิภาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์ 3

PTPT 208 การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบำบัด

PTPT 315 การขยับ ดัด ดึง ข้อต่อ และการรักษาด้วยมือ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

PTPT 552 Musculoskeletal system disorders and management

PTPT 616 Diagnostic Screening for Physical Therapist

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

PTPT 663 Contemporary Topics in Physical Therapy

PTPT 673 Applied biomechanics for movement therapy

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

PTPT 702 Advanced Measurement and Evaluation for Physical Therapist 3

งานบริหาร

2020 - 2024รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิตัล