ผศ.ดร.กภ. จตุพร สุทธิวงษ์

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

โทรศัพท์ : 024415450 #20602

E-Mail : jatuporn.sut@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2555 ปริญญาเอก ปร.ด.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2547 ปริญญาโท วท.ม.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2544 ปริญญาตรี วท.บ.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

งานวิจัยที่สนใจ

แบบจำลอง ICF
การฟื้นฟูในภาวะบาดเจ็บไขสันหลังและหลอดเลือดสมอง

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2559
2558
2556

Proceeding

2560
Poonyathorn Kladtong, Sopa Pichaiyongwongdee, Jatuporn Suttiwong. Comparison of Immediate Effect on Balance Performances between Forward Stepping Training and General Leg Exercise in Community-dwelling Health Elderly. Proceeding of Payab University Research Symposium 2017. 10 February 2017.
Chandharohit T, Tretriluxana J, Suttiwong J, Khacharoen S, Srivanitchapoom P. Effects of Speed and Amplitude Instructions on Reaching and Grasping Training in Individuals with Parkinson’s Disease: Preliminary Study. Proceeding of The 1st APACPH Bangkok Region Conference and The 8th International Public Health Conference.25-26 May 2017.

รายวิชาที่สอน : 2564-08-01 ถึง 2565-07-31

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

PTPT 215 การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย 1

PTPT 221 การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบำบัด

PTPT 222 ประสาทกายวิภาคศาสตร์

PTPT 312 กายภาพบำบัดทางระบบประสาท 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

PTPT 662 Research methodology and statistical analysis