อ.ดร.กภ. จตุพร สุทธิวงษ์

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

โทรศัพท์ : 024415450 #20602

E-Mail : jatuporn.sut@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2555 ปริญญาเอก ปร.ด.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2547 ปริญญาโท วท.ม.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2543 ปริญญาตรี วท.บ.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

งานวิจัยที่สนใจ

แบบจำลอง ICF
การฟื้นฟูในภาวะบาดเจ็บไขสันหลังและหลอดเลือดสมอง

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2559
2558
2556

Proceeding

2560
Poonyathorn Kladtong, Sopa Pichaiyongwongdee, Jatuporn Suttiwong. Comparison of Immediate Effect on Balance Performances between Forward Stepping Training and General Leg Exercise in Community-dwelling Health Elderly. Proceeding of Payab University Research Symposium 2017. 10 February 2017.
Chandharohit T, Tretriluxana J, Suttiwong J, Khacharoen S, Srivanitchapoom P. Effects of Speed and Amplitude Instructions on Reaching and Grasping Training in Individuals with Parkinson’s Disease: Preliminary Study. Proceeding of The 1st APACPH Bangkok Region Conference and The 8th International Public Health Conference.25-26 May 2017.

รายวิชาที่สอน

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

PTPT 205 กายวิภาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์ 2

PTPT 208 การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบำบัด

PTPT 209 เทคนิคการเคลื่อนย้าย การเคลื่อนที่และการนวด

PTPT 310 อวัยวะเทียม กายอุปกรณ์ และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก

PTPT 311 กายภาพบำบัดทางระบบประสาท 1

PTPT 313 การควบคุมและการเรียนรู้การเคลื่อนไหว

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

PTPT 545 Conceptual framework for stroke physical therapy 3 (2-2-5)

PTPT 556 Specialized Physical Therapy Practice I

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

PTPT 662 Research methodology and statistical analysis