อ.กภ. ศิวพร ลิมปนิลชาติ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดทางเด็ก

โทรศัพท์ : 024415450 #21703

E-Mail : sivaporn.lim@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2553 ปริญญาโท วท.ม.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2548 ปริญญาตรี วท.บ.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2563

Proceeding

2560
Limpaninlachat S, Prasertsukdee S, Burns J, Palisano R J, Kaewkungwal J. Accuracy in Classifying Gait in Children with Spasic Diplegic Cerebral Palsy Based on Rodda’s Gait Patern Classification. Proceeding of WCPT-AWP&PTAT Congress 2017. 28-30 June 2017.

รายวิชาที่สอน

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

PTPT 205 กายวิภาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์ 2

PTPT 208 การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบำบัด

PTPT 209 เทคนิคการเคลื่อนย้าย การเคลื่อนที่และการนวด

PTPT 290 จิตตปัญญาศึกษาสำหรับกายภาพบำบัด 2

PTPT 310 อวัยวะเทียม กายอุปกรณ์ และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก

PTPT 313 การควบคุมและการเรียนรู้การเคลื่อนไหว

PTPT 314 การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย 3