กภ. สุธางค์ ตัณทนาวิวัฒน์

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

งาน : งานกายภาพบำบัด

E-Mail : sutang.tan@mahidol.ac.th

การศึกษา

2559 ประกาศนียบัตรบัณฑิต กายภาพบำบัดคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2555 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

ผลงานทางวิชาการ

Proceeding

2563
Sangnon C, Tretriluxana J, Chaiyawat P, Kaokhieo J, Phuegsilp P, Tantanavivat S. Effects of a Single Session Action-observation-execution and Accelerated Skill Acquisition Program on Corticospinal Excitability and Reach to Grasp Kinematics in Individuals with Subacute Stroke: Preliminary Study. Proceeding of The International Physical Therapy Research Symposium 2020. 4 June 2020.

การทำงาน

2555 - ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด

การอบรม

2019/07/25 - 2019/07/26 Essential skills for clinical teachers, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/06/13 - 2019/06/14 Role of physical exercise for managing physical diseases, โรงแรมอีสติน มักกะสัน, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2019/03/01 - 2019/03/03 Dynamic Neuromuscular Stabilization Basic Course A, กันยา คลินิคกายภาพบำบัด
2018/11/14 - 2018/11/16 The role of physical therapy in pain management for cancer patient, หน่วยกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และคณะสหเวชศาสตร์ ภาควิชากายภาพบำบัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2018/08/06 - 2018/08/07 อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงาน หัวข้อ การปฏิบัติโดยอิงหลักฐานทางกายภาพบำบัด, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/06/04 - 2018/06/05 หกภาวะบกพร่องในผู้สูงอายุ, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/03/23 อบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล, มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2017/08/05 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 15 ปี ประกาศนียบัตรบัณฑิต, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/04/11 อบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด เรื่องการเขียนแบบบันทึกผู้ป่วยแบบ ICF และการสอนแบบสะท้อนกลับ, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/02/17 อบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล, มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2016/08/06 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 14 ปี ประกาศนียบัตรบัณฑิต, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/06/22 อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงานคลินิกกายภาพบำบัด เรื่อง การบันทึกข้อมูลและเขียนรายงานผู้ป่วยตามเเบบ ICF, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/02/19 หลักสูตรการอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน สมาคมเเพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/10/08 - 2015/06/17 Physical Therapy Management in Kinematic Linkage Imbalance Part 2 "Secondary Body Center Stabilizers (Cervico-Thoracic) Pain to Cranium&Digits", คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/06/13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้ควบคุมฝึกปฏิบัติงานคลินิกกายภาพบำบัด เรื่อง "การสอนข้างเตียง", คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/02/05 หลักสูตรการอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน สมาคมเเพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/12/15 Manual therapy, the key of success in physical therapy profession, Part I : Head and neck symptom, treating sub-occipital pain syndrome, กันยา คลินิกกายภาพบำบัด
2013/06/26 หลักสูตรการอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน สมาคมเเพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/05/22 - 2013/05/23 การประชุมวิชาการปีที่ ๔๘ คณะกายภาพบำบัด เรื่อง"สุขภาวะผู้สูงอายุไทยกับการออกกำลังกาย", โรงเเรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน
2013/05/15 โครงการด้านการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ เรื่อง , โรงเเรมเดอะรอยัล เจมส์ ลอด์จ
2012/12/22 อบรมเชิงปฏิบัติการ ธาราบำบัด, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล และสระน้ำ โรงเเรมเดอะรอยัล เจมส์ ลอด์จ
,

วิทยากร

2019/03/23 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน วิทยากรบรรยายร่วม เรื่อง "60 ใครว่าแก่", ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/02/13 ผู้ช่วยวิทยากร โครงการส่งเสริมความรู้แก่ประชาชน หัวข้อ office syndrome, กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ
2017/11/25 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน วิทยากรบรรยายร่วม เรื่อง "ผ่อนสมองคลายความเครียด", ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/10/29 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน วิทยากรบรรยายร่วม เรื่อง "รู้ทันก่อน(หก)ล้ม", ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/11/22 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน วิทยากรบรรยายร่วม เรื่อง "ขยับกายปรับความดัน", ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/03/22 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน วิทยากรบรรยายร่วม เรื่อง "ยืดสาย คลายเส้น", ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/03/16 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน วิทยากรบรรยายร่วม เรื่อง "ฒ ผู้ไม่เฒ่า", ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานอื่นๆ

2018 โปสเตอร์เรื่อง "การออกกำลังกายด้วยไม้พลอง", ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2017 โปสเตอร์เรื่อง "ป้องกันการหกล้มด้วยหลัก 6 ป", ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016 โปสเตอร์เรื่อง "การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกระหว่างรถเข็นและเตียง", ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015 โปสเตอร์เรื่อง "ขยับกาย ปรับความดัน", ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014 โปสเตอร์เรื่อง "ยืดกาย คลายเส้น", ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/06/09 กิจกรรม “สุขภาพเต็มร้อยครั้งที่ 7” โดยสภากาชาดไทยร่วมกับนิตยสาร Health Today, หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
2013 โปสเตอร์เรื่อง "การบริหารการหายใจเพื่อสุขภาพปอด", ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล