อ.กภ. ศิระ บุญประสพ

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

โทรศัพท์ : 024415450

E-Mail : sira.boo@mahidol.ac.th

การศึกษา

2550 ปริญญาโท วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2546 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

งานวิจัยที่สนใจ

Gross Anatomy
Neurological changed and rehabilitation in stroke

ผลงานทางวิชาการ

Proceeding

2552
Chotimol P, Lanlua P, Baimai S, Niyomchan A, Boonprasop S, Sricharoenvej S.. Myocardial histological changes in streptozotocin-induced diabetic rats. Proceedings of the Anatomy Association of Thailand (32nd Annual conference); 29 April - 1 May 2009; Mahidol University, Bangkok: 103-4.

รายวิชาที่สอน : 2564-08-01 ถึง 2565-07-31

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

PTPT 222 ประสาทกายวิภาคศาสตร์

การทำงาน

2550 - ปัจจุบัน อาจารย์

การอบรม

2018/07/17 - 2018/07/22 การให้บริการรถนั่งคนพิการระดับพื้นฐาน, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยากร

2017/12/15 ขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมสุขภาพโดย สสส., เทศบาลนครรังสิต ปุทมธานี

ผลงานอื่นๆ

2012/05/16 ตำราประสาทกายวิภาคศาสตร์สำหรับนักศึกษากายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล