อ.กภ. ศิระ บุญประสพ

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

โทรศัพท์ : 024415450

E-Mail : surasak.boo@mahidol.ac.th

การศึกษา

2550 ปริญญาโท วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2546 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

งานวิจัยที่สนใจ

Gross Anatomy
Neurological changed and rehabilitation in stroke

ผลงานทางวิชาการ

Proceeding

2552
Chotimol P, Lanlua P, Baimai S, Niyomchan A, Boonprasop S, Sricharoenvej S.. Myocardial histological changes in streptozotocin-induced diabetic rats. Proceedings of the Anatomy Association of Thailand (32nd Annual conference); 29 April - 1 May 2009; Mahidol University, Bangkok: 103-4.

รายวิชาที่สอน

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

PTPT 205 กายวิภาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์ 2

PTPT 206 กายวิภาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์ 3

PTPT 207 กายวิภาคศาสตร์และชีวกลศาสตร์ 4

PTPT 208 การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบำบัด

PTPT 209 เทคนิคการเคลื่อนย้าย การเคลื่อนที่และการนวด

PTPT 311 กายภาพบำบัดทางระบบประสาท 1

การทำงาน

2550 - ปัจจุบัน อาจารย์

การอบรม

2018/07/17 - 2018/07/22 การให้บริการรถนั่งคนพิการระดับพื้นฐาน, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยากร

2017/12/15 ขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมสุขภาพโดย สสส., เทศบาลนครรังสิต ปุทมธานี

ผลงานอื่นๆ

2012/05/16 ตำราประสาทกายวิภาคศาสตร์สำหรับนักศึกษากายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล