ว่าที่ร้อยตรี ธีรพัฒน์ กันสดับ

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งาน : งานสื่อสารองค์กร

โทรศัพท์ : 024415450 #20232

E-Mail : teerapat.kan@mahidol.ac.th

การศึกษา

2555 ปริญญาตรี บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, ไทย

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2562

Proceeding

2558

การทำงาน

2555 - ปัจจุบัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์

การอบรม

2014/12/26 - 2015/03/14 CompTIA Project+, มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/08/01 - 2014/12/26 CompTIA A+, มหาวิทยาลัยมหิดล