นาย อวิรุทธ์ ปิ่นแก้ว

ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

งาน : งานสื่อสารองค์กร

โทรศัพท์ : 024415450 #30103

E-Mail : aviruth.pin@mahidol.ac.th

การศึกษา

2546 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ โปรแกรมวิชา นิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี, ไทย