นาย เอกนรินทร์ โชคนาคะวโร

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

งาน : งานนโยบาย พัฒนาคุณภาพ และตรวจสอบ

โทรศัพท์ : 024415450 #20212

E-Mail : akenarin.cho@mahidol.ac.th

การศึกษา

2548 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ไทย

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2563
2561
เอกนรินทร์ โชคนาคะวโรม ศุภลักษณ์ เข็มทอง, นพรัตน์ นาคไร่ขิง. การสำรวจบุคลิกภาพต่อคุณลักษณะงานและประสิทธิผลของบุคลากรคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล. วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย 2018: 14(1):34-49