นาย นัฐพร อินทวชิรารัตน์

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์

งาน : งานวิจัยและนวัตกรรม

โทรศัพท์ : 024415450 #20227

E-Mail : nattaporn.int@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2555 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2550 ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2561
2556

Proceeding

2557
Vachalathiti R, Intawachirarat N, Bovonsunthonchai S, Thong-on S. Intra-limb coordination during obstacle crossing over different obstacle heights. the IASTED International Conference on Biomedical Engineering, BioMed 2014, 23-25 June 2014, Zurich, Switzerland: 105-9
2556
Nookeaw S, Intawachirarat N, Tretriluxana J. Factors Related to Strategic Propulsion for Research Excellence of Faculty of Physical Therapy, Mahidol University. การประชุมวิชาการประจำปีสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ หัวข้อ “เอเชียรุ่งโรจน์: วิกฤตหรือโอกาสสำหรับไทย?” 21-22 กุมภาพันธ์ 2556.
2555
Intawachirarat N. Concept to Develop Robot-Assisted Therapy for the Upper Extremity of Stroke Patients. Proceeding of The APTRS 2012; 6-7 September 2012; Tawanna Hotel, Bangkok: 3-9-14.
Intawachirarat N, Nookaew S, Tretriluxana J. Study of Issues Regarding Usage of High-Tech Research Instruments in the Faculty of Physical Therapy, Mahidol University. Proceedings of the 9th National Kasetsart University; 6-7 December 2012; the Center for Learning Kasetsart University Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom: 1074-81.

การทำงาน

2555 - ปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์

การอบรม

2016/03/29 - 2016/04/28 โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น, มหาวิทยาลัยมหิดล