นางสาว รุ่งทิพย์ พงษ์อัคคศิรา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งาน : งานสื่อสารองค์กร

โทรศัพท์ : 024415450 #20230

E-Mail : rungtip.pon@mahidol.ac.th

การศึกษา

2552 ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย