นางสาว ยุวบล แสนคำ

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล

งาน : งานทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ : 024415450 #20226

E-Mail : yuwabol.sak@mahidol.ac.th

การศึกษา

2554 ปริญญาตรี กลุ่มวิชาการจักการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย