อ.ดร.ก.บ. อนุชาติ เขื่อนนิล

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : ฝ่ายกาย

โทรศัพท์ : 024415450 #20704

E-Mail : anuchart.kau@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2556 ปริญญาเอก Ph.D. (Occupational Sciences) Northumbria University, United Kingdom
2552 ปริญญาโท M. Sc (Health Sciences) Northumbria University, United Kingdom
2548 ประกาศนียบัตรบัณฑิต Certificate (Holistic Model for Stroke Rehabilitation) Pittsburgh University, United States of America
2546 ปริญญาโท วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย
2542 ปริญญาตรี วท.บ. (กิจกรรมบำบัด) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย

งานวิจัยที่สนใจ

การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองด้วยกิจกรรมบำบัด
กิจกรรมบำบัดทางผู้ป่วยพยาธิสภาพทางด้านร่างกาย
เทคโนโลยีอุปกรณ์ช่วยและอุปกรณ์เสริมสำหรับการให้บริการทางกิจกรรมบำบัด
โมเดลการฟื้นสภาพผู้ป่วยทางด้านร่างกาย
สื่อกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำหรับการรักษาทางกิจกรรมบำบัด
การพัฒนาพฤติกรรมและทักษะชีวิตผ่านการใช้กิจกรรมบำบัด

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2563
2561
2559
2551
Kaunnil A. . Program Management for Children with Physical Disabilities. The Journal of Occupational Therapy Association of Thailand 2008; 3(13): 16 – 24.

รายวิชาที่สอน

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมบำบัด)

PTOT 110 บทนำสู่กิจกรรมบำบัด

PTOT 202 มหกายวิภาคศาสตร์สำหรับนักกิจกรรมบำบัด

PTOT 221 สมรรถนะการประกอบกิจกรรมตลอดช่วงชีวิต

PTOT 222 การประเมินขั้นพื้นฐานสำหรับนักกิจกรรมบำบัด

PTOT 226 กิจกรรมบำบัดเพื่อสุขภาพร่างกาย 1

PTOT 226 (covid-19) กิจกรรมบำบัดเพื่อสุขภาพร่างกาย 1

PTOT 232 กิจวัตรประจำวันและการฟื้นฟูสมรรถภาพ

PTOT 320 กิจกรรมบำบัดเพื่อสุขภาพร่างกาย 2

PTOT 342 เฝือก กายอุปกรณ์เสริม และกายอุปกรณ์เทียม

PTOT 403 กิจกรรมบำบัดในการยศาสตร์และการฟื้นฟูการประกอบอาชีพ

การทำงาน

2546 - ปัจจุบัน อาจารย์