นางสาว ดวงจันทร์ กุลระยะ

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

งาน : งานบริหารธุรการและสารบรรณ

โทรศัพท์ : 024415450 #20501

E-Mail : duangchan.kul@mahidol.ac.th

การศึกษา

2538 มัธยมศึกษาตอนต้น - ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอ่างทอง, ไทย