นางสาว จินตนา กัลยาลัง

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

งาน : งานการศึกษา

โทรศัพท์ : 024415450 #20234

E-Mail : jintana.kul@mahidol.ac.th

การศึกษา

2560 ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(หลักสูตรและการนิเทศ) มหาวิทยลัยศิลปากร, ไทย
2553 ปริญญาตรี การศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยลัยศิลปากร, ไทย

ผลงานทางวิชาการ

Proceeding

2557
Phattharajiraphan C, Kulyalunck J, Pongsuree P, Khemthong S. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล. การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2557 หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยสู่อาเซี่ยน”;13-14 มีนาคม 2557; โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร : 33-44.