นาง ชมพูเนกข์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคลระดับชำนาญการพิเศษ

งาน : งานทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ : 024415450 #20203

E-Mail : prapatsoun.cho@mahidol.ac.th

การศึกษา

2552 ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, ไทย

ผลงานทางวิชาการ

Proceeding

2556
Anuraktam K, Chochoukam P, Jalayondeja W. การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์เพื่อประเมินสมรรถนะหลักด้วยวิธี 360 องศา. การประชุมวิชาการประจำปีสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ หัวข้อ “เอเชียรุ่งโรจน์: วิกฤตหรือโอกาสสำหรับไทย?” 21-22 กุมภาพันธ์ 2556.