นาง สมบูรณ์ คงสุข

ตำแหน่ง : พนักงานทั่วไป

งาน : งานบริหารธุรการและสารบรรณ

โทรศัพท์ : 024415450 #20501

E-Mail : somboon.kon@mahidol.ac.th

การศึกษา

2525 ประถมศึกษาตอนปลาย - โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก, ไทย