นางสาว อารีรัตน์ งามขำ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

งาน : งานการศึกษา

โทรศัพท์ : 024415450 #20205

E-Mail : areerat.ngm@mahidol.ac.th

การศึกษา

2544 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยสยาม, ไทย

การอบรม

2019/09/27 จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 3/2562, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/01/30 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับเจ้าหน้าที่หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 (ด้านการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและการจ้างบุคลากรหลักสูตร จากเงินรายได้หลักสูตร, การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560, แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินรายได้หลักสูตร), บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/08/14 AUN-QA SAR Workshop รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/12/18 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/10/30 - 2014/10/31 การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx , สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/11/20 - 2013/11/22 การใช้เกณฑ์ EdPEx ในการพัฒนาและประเมินองค์กร ระยะที่ 4 (รุ่นที่ 1), สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
2012/02/19 - 2012/02/29 โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นรุ่นที่ 7 (MU-SUP#7), มหาวิทยาลัยมหิดล
2011/03/29 - 2011/03/30 จัดทำร่างมาตรฐานคุณวุฒิ สาขากายภาพบำบัด , โรงแรมวินเซอร์สวีทส์สุขุมวิท
2009/12/14 แนวทางการดำเนินการจัดทำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
2008/07/25 จริยธรรมการวิจัยในคน, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษาดูงาน

2016/01/08 ด้านการศึกษา วิจัย และประกันคุณภาพการศึกษา, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/12/16 ด้านการศึกษา วิจัย และประกันคุณภาพการศึกษา, คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)
2015/11/25 ด้านการศึกษา วิจัย และประกันคุณภาพการศึกษา, คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานอื่นๆ

2019/11/26 อารีรัตน์ งามขำ, สุทธิวรรณ เหมือนโพธิ์, รัชพร ราชแพทยาคม, คณากร ก่อกิจธรรมกุล, สุนีย์ บวรสุนทรชัย. การศึกษาความคาดหวังของนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561, Poster Presentations ในงานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562, วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/01/28 - 2019/01/29 รัชพร ราชแพทยาคม, อารีรัตน์ งามขำ, สุทธิวรรณ เหมือนโพธิ์, ผกามาศ พิริยะประสาธน์, สุนีย์ บวรสุนทรชัย. การศึกษาความคาดหวังของนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด (หลักสูตรนานาชาติ) คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2561, Poster Presentations ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา, วันที่ 28-29 มกราคม 2562, โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพ. หน้า 68
2017/11/28 อารีรัตน์ งามขำ, รัชพร ราชแพทยาคม, ขจรยศ อนุรักษ์ธรรม. การจัดทำสารสนเทศประวัติและผลงานอาจารย์คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล. Poster Presentation ในงานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิล ประจำปี 2560 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 , ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล