รศ.ดร.กภ. ชุติมา ชลายนเดชะ

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดระบบประสาท

โทรศัพท์ : 024415450 #21806

E-Mail : chutima.jal@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2553 ปริญญาเอก ส.ด.(วิทยาการระบาด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2542 ปริญญาโท วท.ม. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2539 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

งานวิจัยที่สนใจ

Neurological problems particularly in person with stroke
Epidemiology

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
Jalayondeja C, Jalayondeja W. Leisure, Household and Work-related Activities Measured by Physical Activity Scale for Person with Physical Disability (PASIPD). Thai Journal of Physical Therapy 2013; 35(3): 127-40.
2554

Proceeding

2563
Aung S T, Bhuanantanondh P, Jalayondeja W and Jalyondeia C. The Relationship between Stress and Cardiorespiratory Fitness in Overweight and Obese Office Workers. Proceeding of The International Physical Therapy Research Symposium 2020. 4 June 2020.
Aunkhompet P, Jalayondeja W, Jalayondeja C and Bhuanantanondh P. Association between Back Endurance and Prevalence of Low Back Pain in Overweight and Obese Office Workers. Proceeding of The International Physical Therapy Research Symposium 2020. 4 June 2020.
2560
Khaengkhun P, Bhuanantanondh P, Mekhora K, Jalayondeja C.. Association between Subjective and Objective Assessment of Fatigue.Proceeding of The 2nd Asian Conference on Ergonomics and Design 2017.1-4 June 2017.
Bandidcharoenlert P, Bhuanantanondh P, Jalayondeja W, Jalayondeja C.. Sleeping and Performance among Oil Rig Onshore Shift Workers in Thailand.Proceeding of The 2nd Asian Conference on Ergonomics and Design 2017.1-4 June 2017.
Wongwitwichote K, Jalayondeja W, Mekhora K, Jalayondeja C.. Physical Activity, Sitting Time and Work-related Musculoskeletal Disorders in Computer Workers. Proceeding of The 2nd Asian Conference on Ergonomics and Design 2017.1-4 June 2017.
Siriworakunsuk K, Mekhora K, Jalayondeja C, Bhuanatanondh P. Content validity of Online Self-report Questionnaire on Computer Work Related Exposure (OSCWE). Proceeding of The 2nd Asian Conference on Ergonomics and Design 2017.1-4 June 2017.
Jarunarkhirun K, Jalayondeja C, Apinonkul B, Khemthong S.. Perceived Individual and Environmental Factors for Physical Activity Participantion among Office Workers
Thwe Zar Chi Htut, Hiengkaew V, Jalayondeja C, Vongsirinavarat M. Effects of Brain Exercise on Balance, Cognition, Muscle Strength, and Fear of Failing in the Elderly. Proceeding of WCPT-AWP&PTAT Congress 2017. 28-30 June 2017.
Chanakarn Meechoovet, Wattana Jalayondeja, Chutima Jalayondeja, Benjawan Apinonkul.. Neck Pain and Physical Fitness among Office Workers. Proceeding of The 2nd Asian Conference on Ergonomics and Design 2017.1-4 June 2017.
Pritivichakarn S, Nuntapornsak A, Bunprajun T, Jalayondeja C. . Association between sedentary behavior, metabolic profiles and cognitive function in office workers. Proceedings of The 2nd Asian Conference on Ergonomics and Design. 2017; 53: 620-3 (suppl).
2559
Junsri T, Mekhora K, Jalayondeja W, Jalayondeja C. Musculoskeletal Disorders and Physical Performance in Petroleum Workers: A Cross-Sectional Survey. Proceeding of The 3rd International Physical Therapy Conference and The 4th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2016 during 14-16 December 2016: 177-96.
Adhikari S P,Tretriluxana J,Chaiyawat P,Jalayondeja C. Immediate Effects of Action-Observation-Execution Combined with Task-Oriented Training on Reach-To-Grasp Actions in Individuals with Sub-Acute Stroke. Proceeding of The 3rd International Physical Therapy Conference and The 4th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2016 during 14-16 December 2016: 212.(abstract)
Jalayondeja C, Jalayondeja W, Vachalathiti R, Bovonsunthonchai S, Sakulsriprasert P, Kaewkhuntee W, Bunprajun T, Upiriyasakul R. Health Worker’s Knowledge, Skill and Attitude towards Physical Activity Promotion Based on Thai Physical Activity Guideline (TPAG). Proceeding of The 3rd International Physical Therapy Conference and The 4th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2016 during 14-16 December 2016: 225-226. (abstract)
Jalayondeja C, Pankaew T, Suvarnnato P. Trunk and Extremities Muscle Strength Predict Independent Supine-to-Sit in Individuals with Stroke. Proceeding of The 3rd International Physical Therapy Conference and The 4th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2016 during 14-16 December 2016: 227-8. (abstract)
Kaewkhuntee W, Jalayondeja C, Jalayondeja W, Wichaidij P. Energy Expenditure Determination of Physical Activity in Thai Physical Activity Guideline.The 3rd International Physical Therapy Conference and The 4th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2016 during 14 - 16 December 2016: 229-30. (abstract)
2558
2557
Prasomsri J, Bovonsunthonchai S, Khemthong S, Jalayondeja C. The Effect of Stress, Anxiety and Depression on Functional Recovery in Individuals with Stroke. Proceeding the 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (2ndAGRC); 5-7 February 2014; Bangkok: 1121-7.
2555
Deepika LHKN, Fungladda W, Kaewkengwal J, Jalayondeja C, Tornee S. Quality of Life of Physically Disabled Adults in Vocational School Pattaya, Thailand. Proceeding of UNESCAP Conference 2012; 14–16 March 2012; Bangkok.

Review article

2557

Book

2558
Jalayondeja C, Jalayondeja W, Bovonsunthonchai S, Kaewkhuntee W, Bunprajun T. Thai Physical Activity Guideline (TPAG): a manual of physical activity promotion in community. 1st ed. Printery-Company Limited. Bangkok, Thailand 2015.

รายวิชาที่สอน : 2564-08-01 ถึง 2565-07-31

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

PTPT 216 การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย 2

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

PTPT 661 Evaluation and measurement for physical therapy

PTPT 662 Research methodology and statistical analysis

PTPT 663 Contemporary Topics in Physical Therapy

PTPT 664 Physical Therapy Research Acquisition

งานบริหาร

2021 - 2024ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา