นางสาว ภัทรวดี ผู้มีสัตย์

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

งาน : งานคลังและพัสดุ

โทรศัพท์ : 024415450 #20217

E-Mail : phattaravadee.phm@mahidol.ac.th

การศึกษา

2551 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, ไทย