นางสาว พลอยชนกภรณ์ เพิ่มแสงสุวรรณ

ตำแหน่ง : บรรณารักษ์

งาน : งานการศึกษา

โทรศัพท์ : 024415450 #30401

E-Mail : ploychanokpon.phm@mahidol.ac.th

การศึกษา

2539 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, ไทย

ผลงานทางวิชาการ

Proceeding

2557
Phomsangsuwan P. การศึกษาความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพของห้องศึกษาด้วยตนเอง และความต้องการของผู้ใช้บริการห้องศึกษาด้วยตนเองของคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล. การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2557 หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยสู่อาเซี่ยน”; 13-14 มีนาคม 2557; โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร: 136-148.