นาย ขจรยศ อนุรักษ์ธรรม

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งาน : งานสื่อสารองค์กร

โทรศัพท์ : 024415450 #20231

E-Mail : khajornyod.anu@mahidol.ac.th

การศึกษา

2557 ปริญญาโท วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2549 ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี, ไทย

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2557

Proceeding

2556
Anuraktam K, Chochoukam P, Jalayondeja W. การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์เพื่อประเมินสมรรถนะหลักด้วยวิธี 360 องศา. การประชุมวิชาการประจำปีสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ หัวข้อ “เอเชียรุ่งโรจน์: วิกฤตหรือโอกาสสำหรับไทย?” 21-22 กุมภาพันธ์ 2556.

การทำงาน

2551 - ปัจจุบัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์