นางสาว ศิรินทร์ณษา ปัญญา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งาน : งานคลังและพัสดุ

โทรศัพท์ : 024415450 #20209

E-Mail : ladawan.pan@mahidol.ac.th

การศึกษา

2557 ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย
2548 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ไทย
2546 ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนพณิชยการราชดำเนิน, ไทย