นางสาว กชพัช เขียวเม่น

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งาน : งานการศึกษา

โทรศัพท์ : 024415450 #20206

E-Mail : kotchapatch.kea@mahidol.ac.th

การศึกษา

2548 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ไทย
2546 ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนพณิชยการราชดำเนิน, ไทย