นาย นพรัตน์ นาคไร่ขิง

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับชำนาญการพิเศษ

งาน : งานนโยบาย พัฒนาคุณภาพ และตรวจสอบ

โทรศัพท์ : 024415450 #20211

E-Mail : noparat.nak@mahidol.ac.th

การศึกษา

2542 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, ไทย

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2561
เอกนรินทร์ โชคนาคะวโรม ศุภลักษณ์ เข็มทอง, นพรัตน์ นาคไร่ขิง. การสำรวจบุคลิกภาพต่อคุณลักษณะงานและประสิทธิผลของบุคลากรคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล. วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย 2018: 14(1):34-49

Proceeding

2557
Nakraikhing N, Rachapattayakhom R. แนวทางเชิงกลยุทธ์และการสร้างความผูกพันของ บุคลากรคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล.การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2557 หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยสู่อาเซี่ยน”; 13-14 มีนาคม 2557โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร: 66-81.
Rachapattayakhom R, Nakraikhing N. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการนำองค์กรของผู้บริหารคณะกายภาพบำบัด. การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2557 หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยสู่อาเซี่ยน”; 13-14 มีนาคม 2557; โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร: 139-152.