นางสาว ชลิดา ภัทรจิรพรรณ

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

งาน : งานการศึกษา

โทรศัพท์ : 024415450 #20204

E-Mail : chalida.pha@mahidol.ac.th

การศึกษา

2551 ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบันทิต (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
2542 ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ไทย

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2558
Phetsitong R, Phattharajiraphan C, Somprasong S. A Comparison of the Students' Academic Achievement in Bachelor of Science (Physical Therapy) Programme in Year 2005, Mahidol university, Between the Students Enroled by the Quota Examination System and the Central Admissions Examination System of Academic Years 2007 and 2008. Journal of Sahasat 2015 December; 15(2): 393-414.

Proceeding

2557
Phattharajiraphan C, Kulyalunck J, Pongsuree P, Khemthong S. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล. การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2557 หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยสู่อาเซี่ยน”;13-14 มีนาคม 2557; โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร : 33-44.