ผศ.ดร.ก.บ. ศุภลักษณ์ เข็มทอง

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : ฝ่ายจิตสังคม

โทรศัพท์ : 024415450 #20905

E-Mail : supalak.khe@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2550 ปริญญาเอก Ph.D. (Occupational Therapy) Curtin University, Australia
2547 ปริญญาโท M.Clin.Sc (Mental Health) Curtin University, Australia
2542 ปริญญาโท วท.ม. (สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2539 ปริญญาตรี วท.บ. (กิจกรรมบำบัด) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย

งานวิจัยที่สนใจ

การจัดการความล่าและการใช้เวลาว่าง
กิจกรรมบำบัดทางจิตสังคม
โมเดลนิเวศวิทยา
โมเดลการฟื้นสภาพ
โมเดลการดูแลจัดการตัวเอง

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2564
2563
2562
Khemthong S and Chatthong W. Brain Mapping Performance as an Occupational Therapy Assessment Aid in ADHD. The American Journal of Occupational Therapy 2019;74(3):
ณัฐฐรีย์ พงษ์สุรีย์, จินตนา กัลยาลัง, ชลิดา ภัทรจิรพรรณ, ศุภลักษณ์ เข็มทอง. ความสัมพันธ์ระหว่างผลการสอบผ่านใบประกอบโรคศิลปะและข้อสอบภาคบังคับกิจกรรมบำบัด ปีการศึกษา 2554-2558. วารสารกิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2562;23(3):1-10.
2561
เอกนรินทร์ โชคนาคะวโรม ศุภลักษณ์ เข็มทอง, นพรัตน์ นาคไร่ขิง. การสำรวจบุคลิกภาพต่อคุณลักษณะงานและประสิทธิผลของบุคลากรคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล. วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย 2018: 14(1):34-49
2560
2559
ศุภลักษณ์ เข็มทอง, บรานนี วี. . การบูรณาการกิจกรรมบำบัดและการสั่งจิตใต้สำนึกสำหรับคนไทยผู้มีประสบการณ์สุขภาพจิต. วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ 2559;49(1):10-6.
2557
2555
2553
Khemthong S. Influence of Fatigue on Leisure and Quality of Life in Women with Chronic Conditions. Annual in Therapeutic Recreation 2010; 18(5): 79-86.
Khemthong S, Saravitaya T. Knowledge Translation of Self-management Concepts for Thais. Journal of Nursing Sciences 2010; 28(3): 8-12.
2552
Reunkum M, Khemthong S. Life Skills for Autistic Children through Viewpoint of Carers. Chiangmai Associated Medical Sciences Journal 2009; 42(2): 112-9.
2551
Khemthong S, Packer TL, Passmore A, Dhaliwal S. Does Social Leisure Contribute to Physical Health in MS Related Fatigue?. Annual in Therapeutic Recreation 2008; 16: 71-80.
2550
Khemthong S, Packer T L, Passmore A. Classification of Leisure Participation in Women with Chronic Conditions: A Measurement Tool. Annuals of Leisure Research 2007; 10(2): 105-21.
2549

Proceeding

2562
ศุภลักษณ์ เข็มทอง มะลิวัลย์ เรือนคำ และ วินัย ฉัตรทอง.. ผลการพัฒนาตนเองด้านบุคลิกภาพและการรับรู้ของผู้เรียนในรายวิชาสุนทรียการเปลี่ยนแปลง. หนังสือประมวลบทความในการประชุมวิชาการ (Proceedings) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อสังคมที่หลากหลาย “Inspiring Student Learning for Diverse Societies” 2019.
2560
Jarunarkhirun K, Jalayondeja C, Apinonkul B, Khemthong S.. Perceived Individual and Environmental Factors for Physical Activity Participantion among Office Workers
2559
Tajai S, Chatthong W, Khemthong S. Volitional and Social Skills Assessment of Thai Autistic Students. Proceeding of The 3rd International Physical Therapy Conference and The 4th Physical Therapy Mahidol University Research Symposium 2016 during 14-16 December 2016: 220-1. (abtract)
2557
Prasomsri J, Bovonsunthonchai S, Khemthong S, Jalayondeja C. The Effect of Stress, Anxiety and Depression on Functional Recovery in Individuals with Stroke. Proceeding the 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (2ndAGRC); 5-7 February 2014; Bangkok: 1121-7.
Phattharajiraphan C, Kulyalunck J, Pongsuree P, Khemthong S. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล. การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2557 หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยสู่อาเซี่ยน”;13-14 มีนาคม 2557; โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร : 33-44.

รายวิชาที่สอน : 2564-08-01 ถึง 2565-07-31

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมบำบัด)

PTOT 229 การสังเกตและการให้เหตุผลทางคลินิกพื้นฐาน

PTOT 238 ความรู้พื้นฐานด้านการดูแลผู้ป่วยสำหรับนักกิจกรรมบำบัด

PTOT 339 กิจกรรมบำบัดจิตสังคม 2

PTOT 341 ทักษะการให้เหตุผลทางคลินิกของกิจกรรมบำบัด

การทำงาน

2543 - ปัจจุบัน อาจารย์

งานบริหาร

2012 - 2013รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ