นางสาว นงนุช ช้างแก้วมณี

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

งาน : งานทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ : 024415450 #20201

E-Mail : noongnooch.cha@mahidol.ac.th

การศึกษา

2533 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย