กภ. ภัทรจรี จันทร์ศิริ

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

งาน : งานกายภาพบำบัด

E-Mail : pathtarajaree.jun@mahidol.ac.th

การศึกษา

2555 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ป.บัณฑิต (กายภาพบำบัดด้วยการจัด ดัด ดึง) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2554 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2563
2558

การทำงาน

2555 - ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด

การอบรม

2019/09/13 - 2019/09/14 Kinesio Taping Fundamental Concepts and Techniques (New Curriculum), บริษัท มาราธอนประเทศไทย (จำกัด)
2019/07/25 - 2019/07/26 Essential skill for clinical techers, คณะกายภาพบำบัด ศาลายา
2019/06/21 หลักสูตรการช่วยชีวิตขึ้นพื้นฐานสำหรับประชาชน สมาคมแพทย์โรคหัวใจ แห่งประเทศไทย, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/04/10 อบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานคลินิกกายภาพบำบัด เรื่องการเขียนบันทึกผู้ป่วยแบบ ICF และการสอนแบบสะท้อนกลับ, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/08/23 การป้องกันและระงับอัคคีภัย , ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/06/30 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงานคลินิกกายภาพบำบัด, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/06/06 Biomechanics and Pathomechanics of Ankle and Foot: Application for Clinician, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/03/24 Update practice of combine Electrical stimulation and Ultrasound : Sense or Non-senseโดย Rob van Wageningen, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล ศาลายา
2015/12/22 Clinical KT Taping in Musculoskeletal Condition, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2015/06/24 โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชนทั่วไป ตามหลักสูตรสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2015/06/22 โครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงานคลินิกกายภาพบำบัด เรื่อง การบันทึกข้อมูลและเขียนรายงานผู้ป่วยตามแบบบัญชีสากลเพื่อการจำแนกการทำงาน ความพิการ และสุขภาพ (ICF), คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2015/06/04 การป้องกันและระงับอัคคีภัย, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2014/10/08 - 2015/06/17 อบรม Physical Therapy Management in Kinematic Linkage Imbalance Part2:“Secondary Body Center Stabilizers (Cervico-Thoracic) Pain to Cranium & Digits” โดย ผศ.ปรีชา ธันวารชร, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2014/02/05 หลักสูตรการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2014 Mckenzie Mechanical diagnosis and therapy, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2013/12/11 Physical Therapy Management for Knee Problems โดย ผศ.สุวิทย์ อริยชัยกุล, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2013/06/26 หลักสูตรการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2013/05/15 โครงการด้านการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ เรื่อง "สัมนาอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด" , โรงแรม เดอะรอยัล เจมส์ ลอด์จ
2012/10/10 - 2013/03/06 Physical Therapy Management in Kinematic Linkage Imbalance Part 1: “Primary Body Center Stabilizers (Lumbo-Pelvic) Pain” โดย ผศ.ปรีชา ธันวารชร, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2012/06/20 ป้องกันการติดเชื้อ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2012/05/23 หลักสูตรการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล

การศึกษาดูงาน

2014/04/30 โครงการศึกษาดูงาน, รพ.บำรุงราษฎร์

วิทยากร

2019/11/23 โครงการความรู้สู่ประชาชนเรื่อง "เท้าแบบรู้ก่อนดูแลได้", ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/11/17 โครงการความรู้สู่ประชาชนเรื่อง "พ่อบ้าน แม่บ้านยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ", ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/01/21 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง “เลือกกระเป๋าอย่างไรให้ปลอดภัยกับการใช้งาน”, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/01/23 บรรยายโครงการความรู้สู่ประชาชนเรื่อง “ปวดเข่า...เรารับมือได้” , ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/02/18 บรรยายเรื่อง "สุขกาย สุขใจ ห่างไกล Office Syndrome", คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/01/24 บรรยายเรื่อง“บุคลิกภาพกับกายภาพบำบัด” โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน , ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/06/11 บรรยายเรื่อง "สุขกาย สุขใจ ห่างไกล Office Syndrome", ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/01/25 บรรยายเรื่อง“ปรับบุคลิกภาพง่ายๆด้วยตนเอง”โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน , ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/06/01 วิทยากรการอบรมความรู้ เรื่อง “กายภาพบำบัดกับการทำงาน”, ที่ว่าการกรุงเทพมหานคร
2013/02/16 บรรยายเรื่อง “รวมฮิตโรคแม่บ้าน” โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน , ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
2012 บรรยายเรื่อง “ทำงานอย่างไร ไม่ให้ปวด”โครงการอบรมความรู้แก่ข้าราชการตำรวจ สน.พุทธมณฑล , คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล

ผลงานอื่นๆ

2016 จัดทำโปสเตอร์ เรื่อง"ท่าออกกำลังกายบริหารอุ้งเท้าแบน" , ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/08/07 ออกหน่วย ให้บริการกายภาพบำบัด งานวันแม่ ณ ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, สำนักอธิการบดี ม.มหิดล
2015 จัดทำโปสเตอร์ เรื่อง "การปรับท่าทางกับกายภาพบำบัด", ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
2014 จัดทำโปสเตอร์ เรื่อง "การออกกำลังกายในน้ำ", ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
2014 - ปัจจุบัน จัดทำแบบประเมินการตรวจร่างกาย Shoulder Assessment, ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
2014 - ปัจจุบัน จัดทำคู่มือแบบประเมินการตรวจร่างกาย Shoulder Assessment, ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
2013/07 ผู้ช่วยวิทยากรหัวข้อ “โรคที่เกิดจากการใช้สมาร์ทโฟน” ให้กับรายการ ผู้หญิงถึงผู้หญิง ทางไทยทีวีสีช่อง3, ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
2013 จัดทำแผ่นพับให้ความรู้ เรื่อง “การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดข้อสะโพก”, ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
2013 จัดทำโปสเตอร์เรื่อง “นิ้วล็อค 1” และ “นิ้วล็อค 2”, ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
2012 เป็นพรีเซ็นเตอร์ในการทำโปสเตอร์เรื่อง “แค่ขยับก็กระชับใบหน้า 1” และ “แค่ขยับก็กระชับใบหน้า 2”, ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล