กภ. ปรรณกร สังข์นาค

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

งาน : งานกายภาพบำบัด

E-Mail : panakorn.sun@mahidol.ac.th

การศึกษา

2555 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ป.บัณฑิต (กายภาพบำบัดด้วยการจัด ดัด ดึง) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2552 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2563
2561

Proceeding

2563
Songjaroen S, Sungnak P, Wang H K, Piriyaprasarth P and Wattananon P. The Immediate Effects of Combined Neuromuscular Electrical Stimulation with Motor Control Training in Patient with Recurrent Low Back Pain: A Case Report. Proceeding of The International Physical Therapy Research Symposium 2020. 4 June 2020.
Sungnak P, Songjaroen S, Wang H K, Krityakiarana W and Wattananon P. Effects of Neuromuscular Electrical Stimulation on Lumbar Multifidus Muscle Thickness in Individuals with and Without Recurrent Low Back Pain. Proceeding of The International Physical Therapy Research Symposium 2020. 4 June 2020.

การทำงาน

2555 - ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด ทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
2552 - 2554 นักกายภาพบำบัด ทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

การอบรม

2019/09/13 - 2019/09/14 หลักสูตรการช่วยชีวิตขึ้นพื้นฐานสำหรับประชาชน สมาคมแพทย์โรคหัวใจ แห่งประเทศไทย, บริษัท มาราธอนประเทศไทย (จำกัด)
2016/11 Advance Technology with High Power Laser Therapy and TR Therapy, BTL
2016/07/01 โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงานคลินิก: แรงบันดาลใจ CI ที่รัก, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2016/04/22 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/06/24 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/10/08 - 2015/06/10 Physical Therapy Management in Kinematic Linkage Imbalance Part 2: “Secondary Body Center Stabilizers (Cervico-Thoracic) Pain to Cranium & Digits” โดย ผศ.ปรีชา ธันวารชร, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2014/10 - 2015/05 Advance PT Management in Kinematic Linkage Imbalance: Cervico-thoracic region โดย ผศ.ปรีชา ธันวารชร, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/08/08 - 2015/06/10 Physical Therapy Management in Kinematic Linkage Imbalance Part 2 : “Secondary Body Center Stabilizers (Cervico-Thoracic) Pain to Cranium & Digits” โดย ผศ.ปรีชา ธันวารชร , คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/06/13 การสอนข้างเตียง, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/03/17 Advance Therapeutic Exercise of PT โดย Patricia Sullivan, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/02/12 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/02/05 หลักสูตรการช่วยชีวิตขึ้นพื้นฐานสำหรับประชาชน สมาคมแพทย์โรคหัวใจ แห่งประเทศไทย, ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
2014/01/15 Mckenzie: Advance PT Management โดย Prof. John Stenner Rasmussen, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/12/12 PT Management in Knee Problems,โดย อ.สุวิทย์ อริยชัยกุล ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/12/11 Physical therapy management for knee problems, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/12/11 Physical Therapy management for knee problems, ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
2013/11/15 โครงการด้านการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู่้และความเป็นเลิศทางวิชาการ เรื่อง , โรงแรม เดอะรอยัล เจมส์ ลอด์จ
2013/10/11 การออกข้อสอบ OSCE, MEQ และการสอนข้างเตียง การให้ feedback, ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
2013/07/04 Sports Injuries, From Day One to Recovery โดย Philippe Currat, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/06/26 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2012/05/23 หลักสูตรการช่วยชีวิตขึ้นพื้นฐานสำหรับประชาชน สมาคมแพทย์โรคหัวใจ แห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2010/12/06 - 2010/12/08 โครงการ “งานพลังกลุ่มและความสุข” โดยเสมสิขาลัย, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2010/05/05 โครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด เรื่อง “Movement Impairment Syndrome”, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล

การศึกษาดูงาน

2012 ดูระบบงานทางกายภาพบำบัด, โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

วิทยากร

2016/08/27 อบรมความรู้สู่ประชาชน หัวข้อ "สูงอายุสดใจ มาตรวจเช็คร่างกายกับกายภาพบำบัด, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2014/12/13 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “เช็คร่างกายกับกายภาพบำบัด 2, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/11/16 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “เช็คร่างกายกับกายภาพบำบัด 1” , ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/06/01 โครงการอบรมความรู้ เรื่อง "กายภาพบำบัดกับการทำงาน" , ที่ว่าการกรุงเทพมหานคร
2010/06/19 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง "ปวดไหล่", ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล

ผลงานอื่นๆ

2015/11/15 ออกหน่วย ให้บริการกายภาพบำบัด กรุงเทพมาราธอน จัดโดย ธนาคาร Standard Charter, ลานหน้าสวนสราญรมย์ เขตพระนคร
2015 จัดทำโปสเตอร์เรื่อง “ออกกำลังกายด้วยยางยืด 1” และ “ออกกำลังกายด้วยยางยืด 2”, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล