กภ. ภิมุกข์ สิงห์พิทักษ์

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

งาน : งานกายภาพบำบัด

E-Mail : phimook.sin@mahidol.ac.th

การศึกษา

2555 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ป.บัณฑิต (กายภาพบำบัดด้วยการจัด ดัด ดึง) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2554 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

การทำงาน

2555 - ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด

การอบรม

2017/06/29 การป้องกันและระงับอัคคีภัย, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/04/10 อบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด เรื่อง การเขียนแบบบันทึกผู้ป่วยแบบ ICF และการสอนแบบสะท้อนกลับ, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/06/06 Biomechanics and Pathomechanics of Ankle and Foot: Application for Clinician, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/12/18 Clinical KT Taping in Musculoskeletal Condition, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/06/24 โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชนทั่วไป ตามหลักสูตรสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2015/06/22 โครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงานคลินิกกายภาพบำบัด เรื่อง การบันทึกข้อมูลและเขียนรายงานผู้ป่วยตามแบบบัญชีสากลเพื่อการจำแนกการทำงาน ความพิการ และสุขภาพ (ICF), คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2015/06/04 การป้องกันและระงับอัคคีภัย, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2014/10/08 - 2015/06/17 Physical Therapy Management in Kinematic Linkage Imbalance Part2:“Secondary Body Center Stabilizers (Cervico-Thoracic) Pain to Cranium & Digits” โดย ผศ.ปรีชา ธันวารชร, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/02/05 หลักสูตรการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2014 Mckenzie Mechanical diagnosis and therapy, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2013/12/11 Physical Therapy Management for knee problems โดย ผศ.สุวิทย์ อริยชัยกุล, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2013/06/26 หลักสูตรการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน สมาคมแพทยฺืโรคหัวใจแห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2013/05/14 โครงการด้านการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ และความเป็นเลิศทางวิชาการ เรื่อง "สัมนาอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด", โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ ลอด์จ
2012/10/10 - 2013/03/06 Physical Therapy Management in Kinematic Linkage Imbalance Part 1: “Primary Body Center Stabilizers (Lumbo-Pelvic) Pain” โดย ผศ.ปรีชา ธันวารชร, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
2012/06/20 ป้องกันการติดเชื้อ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2012/05/23 หลักสูตรการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2012 Shockwave Therapy – State of the Art and Science: Dr. Ulrich PiontowskiOrthopaedic specialist , โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพ ประเทศไทย

วิทยากร

2017/06/23 รู้ทันป้องกัน Office Syndrome, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
2017/05/27 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง ออกกำลังกายเพื่อควบคุมน้ำหนักและกระชับสัดส่วน, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชนเรื่อง “จัด work station ป้องกัน office syndrome” , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชนเรื่อง “เที่ยวทั่วไทย ช็อปอย่างไร ไม่ให้ปวด”, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชนเรื่อง “ออกกำลังกายง่ายๆได้ทุกวัน”, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013 โครงการอบรมความรู้เรื่อง “กายภาพบำบัดกับการทำงาน”, ที่ว่าการกรุงเทพมหานคร
2013 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชนเรื่อง “สมดุลร่างกายกับกายภาพบำบัด”, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013 โครงการ “Good Health, Good Work”, กลุ่มธุรกิจเอสซีจี ซีเมนต์ – ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
2013 ผู้นำออกกำลังกายให้แก่ประชาชน โครงการบ้านสาลวันไร้พุง, รพสต.บ้านสาลวัน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
2013 ผู้นำออกกำลังกายให้แก่นักเรียน โครงการวันต่อต้านยาเสพติด, โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล จ.นครปฐม
2012 โครงการอบรมความรู้แก่ข้าราชการตำรวจ สน.พุทธมณฑล เรื่อง “ทำงานอย่างไรไม่ให้ปวด”, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

ผลงานอื่นๆ

2017/03/05 ร่วมถ่ายทำรายการโทรทัศน์ คนสู้โรค เรื่อง "วิธีการแก้อาการไหล่ห่อ คอยื่น หลังค่อม จากการเล่นสมาร์ทโฟน", สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
2017 โปสเตอร์เรื่อง "การออกกำลังกายเพื่อควบคุมน้ำหนักและกระชับสัดส่วน", ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016 โปสเตอร์เรื่อง "การออกกำลังกายในผู้มีภาวะข้อเข่าเสื่อม", ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
2015 โปสเตอร์เรื่อง "ช็อปปิ้งอย่างไร ไม่ให้ปวด", ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
2014 งานออกหน่วยกายภาพบำบัด “สุขภาพเต็มร้อย กับ Health today”, สำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์
2014 โปสเตอร์เรื่อง “การออกกำลังด้วยลูกบอลเพื่อป้องกันอาการปวดหลัง (Ball Exercise)”, ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
2014 - ปัจจุบัน จัดทำแบบประเมินการตรวจร่างกาย Neck Assessment Form, ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
2014 - ปัจจุบัน จัดทำคู่มือแบบประเมินการตรวจร่างกาย Neck Assessment Form, ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
2014 ร่วมถ่ายทำรายการโทรทัศน์ "สูงวัย(กำลัง)ดี" บริษัท วิซ ครีเอชัน จำกัด ให้ความรู้ในเรื่อง กายภาพบำบัด ภาวะกระดูกพรุนและวิธีการพยาบาลเบื้องต้นด้วยตนเอง, ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013 บทความวิชาการเรื่อง “เล่นไอแพดมาก...ระวังปวดคอ”, www.pt.mahidol.ac.th/ptcenter
2013 บทความวิชาการเรื่อง “รำไทย หนึ่งภูมิปัญญา...รักษาอาการเส้นประสาทแขนยึดรั้ง”, www.pt.mahidol.ac.th/ptcenter
2013 บทความวิชาการเรื่อง “กายภาพบำบัด...ขจัดความเครียดจากการทำงานได้”, www.pt.mahidol.ac.th/ptcenter
2013 โปสเตอร์เรื่อง “ยืดและเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อด้วยลูกบอล (Ball Exercise)”, ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล
2012 งานออกหน่วยกายภาพบำบัด “สุขภาพเต็มร้อย กับ Health today”, สำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์
2012 งานออกหน่วยกายภาพบำบัด ตรวจวัดสมรรถภาพร่างกาย โครงการ “กายภาพบำบัดสู่อำเภอพุทธมณฑล”, วัดมะเกลือ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม