กภ. เดชวิน หลายศิริเรืองไร

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

งาน : งานกายภาพบำบัด

E-Mail : dedchawin.lai@mahidol.ac.th

การศึกษา

2555 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ป.บัณฑิต (กายภาพบำบัดด้วยการจัด ดัด ดึง) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2551 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2563
เดชวิน หลายศิริเรืองไร, ศิริวรรณ ยศสูงเนิน*, วรวรรณ เอกบุตร, ประเสริฐ สกุลศรีประเสริฐ. ความสัมพันธ์ระหว่างความผิดปกติการเคลื่อนไหวของหลังส่วนล่างและการจำกัดพิสัยการเคลื่อนไหว.ศรีนครินทร์เวชสาร 2563; 35(5):-.
2558

การทำงาน

2554 - ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2552 - 2554 นักกายภาพบำบัด รพ.เซนต์หลุยส์ (Full time)
2552 - 2554 นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลมหาชัย2 , โรงพยาบาลพร้อมมิตร(Part time)
2552 - 2554 นักกายภาพบำบัดทางการกีฬา (Part time) : ประจำทีมเยาวชนไทเบฟ

การอบรม

2020/01/22 - 2020/04/24 Movement system impairment of lumbar spine, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/09/25 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัย, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2019/06/21 หลักสูตรการการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/08/01 - 2018/08/02 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Movement impairment syndrome of shoulder joint” โดย รศ.ดร.วิทยา เมธิยาคม, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/04/10 การเขียนแบบบันทึกผู้ป่วย ICF และการสอนแบบการสะท้อนกลับ, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/12/22 - 2016/12/23 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Physical Therapy: Update in Management for Running Conditions, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/06/30 โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงานคลินิก: แรงบันดาลใจ CI ที่รัก, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/04/22 หลักสูตรการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/12/22 Clinical KT Taping in musculoskeletal condition, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2015/06/24 หลักสูตรการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2014/10/08 - 2015/06/17 Physical Theraoy Management in Kinematic Linkage Imbalance Part2 :, มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/10/08 - 2015/06/17 Physical Therapy Management in Kinematic Linkage Imbalance part2 "Secondary body center stabilizers (Cervico-Thoracic) Pain to Cranium & Digits”, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/06/02 - 2014/06/04 Multidisciplinary approaches in managing foot disorders, ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2013/12/12 Physical Therapy Management for knee problems, มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/07/04 การบาดเจ็บทางการกีฬา, มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/05/14 โครงการด้านการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ เรื่อง , โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์
2012/10/10 - 2013/03/06 Phisical therapy Management in Kinematic Linkage Imbalance Pat1 Center Stabilizers (Lumbo-pelvic)Pain, มหาวิทยาลัยมหิดล
2011/08/18 - 2011/08/19 ปัจจัยสู่ความสำเร็จกับงานบริการกายภาพบำบัดเป็นเลิศ, มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยากร

2019/10/26 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “เล่นมือถือ อย่างมีความสุข smart phone smart posture”, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/10/20 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “ภาวะกระดูกพรุน คุณจัดการได้ #2”, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2017/12/23 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “smart phone เจ้าปัญหา”, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/11/19 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “ภาวะกระดูกพรุน คุณจัดการได้”,, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/12/19 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “ปวดไหล่ เรารับมือได้” , , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/12/13 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “เช็คร่างกายกับกายภาพบำบัด 2” , , ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014 จัดทำโปสเตอร์เรื่อง “รำไทย คลายเส้น 1” และ “รำไทย คลายเส้น 2”, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2013/11/16 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “เช็คร่างกายกับกายภาพบำบัด 1” , ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานอื่นๆ

2016 จัดทำโปสเตอร์เรื่อง “หลัง strong ท้องกระชับ ขยับ 6 ท่า”, , คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2015 จัดทำโปสเตอร์เรื่อง “ออกกำลังกายด้วยยางยืด 1” และ “ออกกำลังกายด้วยยางยืด 2”, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล