กภ. นุชจรี ศิริ

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

งาน : งานกายภาพบำบัด

E-Mail : noochjaree.sir@mahidol.ac.th

การศึกษา

2555 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ป.บัณฑิต (กายภาพบ าบัด ด้วยการจัด ดัด ดึง) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2554 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2563
นุชจรี ศิริ, ทิพวรรญ สิทธิ, พีร์มงคล วัฒนานนท์, และ จุติพร ธรรมจารี. ความเกี่ยวข้องระหว่างความยาวของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าและด้านหลังกับระดับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าและด้านหลัง ในผู้ป่วยปวดเข่าข้างใดข้างหนึ่ง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 2020;20(4):.
2558

การทำงาน

2555 - ปัจจุบัน นักกายภาพบำบัด

การอบรม

2020/01/22 - 2020/04/24 Movement system impairment of lumbar spine, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2018/03/26 - 2018/04/01 กายภาพบำบัดในกระดูกสันหลังคด หลักสูตรเข้มข้น, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
2016/06/30 โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงานคลินิก: แรงบันดาลใจ CI ที่รัก, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/04/22 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2016/03/24 Update Practice of Combine ES&US: Sense or Non-sense, คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล
2015/12/18 Clinical KT Taping, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/07/06 Disc Therapy, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/06/24 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/05/07 New Therapeutic Solution: MLS Laser Therapy, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/10/08 - 2015/06/17 Physical Therapy Management in Kinematic Linkage Imbalance Part 2: "Secondary Body Center Stabilizers (Cervico-Thoracic) Pain to Cranium & Digits", คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/12/12 Physical Therapy Managment for Knee Problems, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/10/09 - 2014/02/26 Physical therapy Management in Kinematic Linkage Imbalance Part 1:"primary Body Center Stabilizers (Lumbo-Pelvic) Pain, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013/05/18 - 2013/05/19 scoliosis management by schroth method บรรยายโดย Mr.tommaso Nereo, The Physio one clinic สาขาสุขุมวิท16
2013 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง"เช็คร่างกายกับกายภาพบำบัด1", ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาลัยมหิดล
2011/08/18 - 2011/08/19 ปัจจัยสู่ความสำเร็จ กับงานบริการกายภาพบำบัดเป็นเลิศ, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยากร

2016/11/19 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “ภาวะกระดูกพรุน คุณจัดการได้”, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015/12/19 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “ปวดไหล่ เรารับมือได้” , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/12/13 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “เช็คร่างกายกับกายภาพบำบัด 2”, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2014/06/12 งานอบรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสาลวัน ตำบลศาลาย เรื่ือง การดูแลสุขภาพโดยวิธีกายภาพบำบัด , ห้องประชุมโรงเรียนวัดสาลวัน
2013/11/16 โครงการอบรมความรู้สู่ประชาชน ศูนย์กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “เช็คร่างกายกับกายภาพบำบัด 1” , คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2013 บรรยายเรื่อง “สุขภาพดี หลีกหนี office syndrome”, กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ผลงานอื่นๆ

2019/11/04 บทความออกกำลังกายป้องกันหลังค่อม, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2018/06/14 บทความกระชับหน้าท้องหลังการคลอดบุตร, คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
2015 จัดทำโปสเตอร์เรื่อง “ออกกำลังกายด้วยยางยืด1”และ"ออกกำลังกายด้วยยางยืด2", ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาลัยมหิดล
2014 จัดทำโปสเตอร์เรื่อง "รำไทยคลายเส้น1"และ"รำไทยคลายเส้น2", ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาลัยมหิดล
2013 จัดทำโปสเตอร์เรื่อง “ออกกำลังกายในคนท้อง”, ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาลัยมหิดล