นางสาว วิชุดา เจตเกษตร์กรณ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี

งาน : งานบริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ : 024337098 #21011

E-Mail : wichuda.jet@mahidol.ac.th

การศึกษา

2553 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, ไทย
2551 ปวส. การบัญชี วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี, ไทย