อ.ดร.กภ. นันทินี นวลนิ่ม

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดระบบหายใจและหัวใจ

โทรศัพท์ : 024415450 #20604

E-Mail : nantinee.nua@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2554 ปริญญาเอก Ph.D.(Kinesiology) University of Texas at Austin, United States of America
2545 ปริญญาโท วท.ม.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2541 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

งานวิจัยที่สนใจ

ผลของอายุและการปรับพฤติกรรมต่อการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
การทำงานของระบบไหลเวียนเลือด และโรคหัวใจ

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2558
2557
2556
Tarumi T, Gonzales MM, Fallow B, Nualnim N, Lee J, Tanaka H, Haley AP. Aerobic Fitness and Cognitive Function in Midlife: An Association Mediated by Plasma Insulin. Metabolic Brain Disease 2013; 28: 727-30.
Tarumi T, Gonzales MM, Fallow B, Nualnim N, Pyron M, Tanaka H, Haley AP. Central Artery Stiffness, Neuropsychological Function, and Cerebral Perfusion in Sedentary and Endurance-trained Middle-aged Adults. Journal of Hypertension 2013; 31:2400-9
Miles SC, Chun-Chung C, Hsin-Fu L, Hunter SD, Dhindsa M, Nualnim N, Tanaka H. Arterial Blood Pressure and Hemodynamic Responses to Yoga Practice. Alternative Therapies In Health And Medicine 2013; 19(1): 38-45.

Proceeding

2560
Nualnim N, Ariyasoponwong T, Pakdeesang K, Thichanpiang P, Permpoonputtana K.. Comparison of Blood Pressure, Arterial Stiffness and Cognitive Functions Between Type 2 Diabetes and Healthy Individuals. Proceeding of WCPT-AWP&PTAT Congress 2017. 28-30 June 2017.
Promsri U, Chuachan S, Chittithavorn V, Jalayondeja W, Nualnim N. Effects of Modified Respiratory Muscle Stretch Gymnastics (RMSG) on Shoulder Flexion and Pain in Postero-lateral Thoracotomy. Proceeding of The 1st APACPH Bangkok Region Conference and The 8th International Public Health Conference.25-26 May 2017.

รายวิชาที่สอน : 2564-08-01 ถึง 2565-07-31

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

PTPT 221 การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบำบัด

PTPT 223 สรีรวิทยา

PTPT 224 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย

PTPT 225 ปฏิบัติการสรีรวิทยาและสรีรวิทยาการออกกำลังกาย

PTPT 309 เภสัชวิทยาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

PTPT 418 กายภาพบำบัดในระบบทางเดินหายใจ หัวใจ และการไหลเวียนโลหิต 2

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมบำบัด)

PTOT 238 ความรู้พื้นฐานด้านการดูแลผู้ป่วยสำหรับนักกิจกรรมบำบัด

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

PTPT 663 Contemporary Topics in Physical Therapy

PTPT 664 Physical Therapy Research Acquisition