อ.ดร.กภ. นันทินี นวลนิ่ม

ตำแหน่ง : อาจารย์

งาน : กายภาพบำบัดระบบหายใจและหัวใจ

โทรศัพท์ : 024415450 #20604

E-Mail : nantinee.nua@mahidol.ac.th

Curriculum vitae

การศึกษา

2554 ปริญญาเอก Ph.D.(Kinesiology) University of Texas at Austin, United States of America
2545 ปริญญาโท วท.ม.(กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย
2541 ปริญญาตรี วท.บ. (กายภาพบำบัด) มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

งานวิจัยที่สนใจ

ผลของอายุและการปรับพฤติกรรมต่อการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
การทำงานของระบบไหลเวียนเลือด และโรคหัวใจ

ผลงานทางวิชาการ

Publication

2558
2557
2556
Tarumi T, Gonzales MM, Fallow B, Nualnim N, Lee J, Tanaka H, Haley AP. Aerobic Fitness and Cognitive Function in Midlife: An Association Mediated by Plasma Insulin. Metabolic Brain Disease 2013; 28: 727-30.
Tarumi T, Gonzales MM, Fallow B, Nualnim N, Pyron M, Tanaka H, Haley AP. Central Artery Stiffness, Neuropsychological Function, and Cerebral Perfusion in Sedentary and Endurance-trained Middle-aged Adults. Journal of Hypertension 2013; 31:2400-9
Miles SC, Chun-Chung C, Hsin-Fu L, Hunter SD, Dhindsa M, Nualnim N, Tanaka H. Arterial Blood Pressure and Hemodynamic Responses to Yoga Practice. Alternative Therapies In Health And Medicine 2013; 19(1): 38-45.

Proceeding

2560
Nualnim N, Ariyasoponwong T, Pakdeesang K, Thichanpiang P, Permpoonputtana K.. Comparison of Blood Pressure, Arterial Stiffness and Cognitive Functions Between Type 2 Diabetes and Healthy Individuals. Proceeding of WCPT-AWP&PTAT Congress 2017. 28-30 June 2017.
Promsri U, Chuachan S, Chittithavorn V, Jalayondeja W, Nualnim N. Effects of Modified Respiratory Muscle Stretch Gymnastics (RMSG) on Shoulder Flexion and Pain in Postero-lateral Thoracotomy. Proceeding of The 1st APACPH Bangkok Region Conference and The 8th International Public Health Conference.25-26 May 2017.

รายวิชาที่สอน

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด)

PTPT 208 การตรวจประเมินและวินิจฉัยทางกายภาพบำบัด

PTPT 314 การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย 3

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมบำบัด)

PTOT 238 ความรู้พื้นฐานด้านการดูแลผู้ป่วยสำหรับนักกิจกรรมบำบัด

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

PTPT 613 Critical Reading in Physical Therapy Reports

PTPT 616 Diagnostic Screening for Physical Therapist

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

PTPT 663 Contemporary Topics in Physical Therapy

PTPT 664 Physical Therapy Research Acquisition

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

PTPT 702 Advanced Measurement and Evaluation for Physical Therapist 3

PTPT 709 Research practicum (former Directed research) 1 (0-2-1)

PTPT 710 Selected topics (former Independent study) 1 (0-3-1)